În M. Of. nr. 149 din 25 februarie 2019 s-a publicat OMADRAP nr. 1058/2019 privind aprobarea conținutului-cadru al statutului asociației de proprietari și al regulamentului condominiului.

Prin acest ordin  se aprobă conținutul-cadru al statutului asociației de proprietari, precum și conținutul-cadru al regulamentului condominiului.

Asociația de proprietari este o formă de asociere autonomă și fără scop lucrativ a proprietarilor dintr-un condominiu, având ca scop administrarea, exploatarea, întreținerea, repararea, reabilitarea și modernizarea proprietății comune, menținerea în stare bună a imobilului, respectarea drepturilor și asumarea obligațiilor de către toți proprietarii.

Astfel, conform prevederilor OMADRAP nr. 1058/2019, conținutul-cadru  al statutului asociației de proprietari este următorul:

– Cap. I („Dispoziții generale”);

– Cap. II („Denumire, sediul, durata de funcționare a asociației de proprietari”);

– Cap. III („Scopul asociației de proprietari”);

– Cap. IV („Structura veniturilor și a cheltuielilor asociației de proprietari”);

– Cap. V („Membrii asociației de proprietari, precum și drepturile și obligațiile acestora”);

– Cap. VI („Structura organizatorică și modul de funcționare”);

– Cap. VII („Administrarea condominiilor”);

– Cap. VIII („Repartizarea cheltuielilor asociației de proprietari”);

– Cap. IX („Dizolvarea asociației de proprietari”);

– Cap. X („Soluționarea litigiilor, relațiile contractuale, penalizările, cazurile de urgență în care se permite, în condițiile legii, accesul în proprietatea individuală a președintelui sau a unui membru al comitetului executiv”);

– Cap. XI („Asigurarea, după caz, a unui spațiu de administrare special amenajat, unde se va putea desfășura serviciul de administrare și în care pot fi păstrate în siguranță documentele asociației”);

– Cap. XII („Dispoziții finale”);

Conform art. 1statutul asociației de proprietari reprezintă ansamblul dispozițiilor, adoptat de cel puțin jumătate plus unu din numărul proprietarilor din condominiu, prin care se reglementează scopul, structura și modul de organizare și funcționare a asociației de proprietari, cu respectarea prevederilor Legii nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor.

Scopul asociației de proprietari este exercitarea drepturilor și obligațiilor legale ce le revin proprietarilor din condominiu asupra proprietății comune.

Potrivit art. 7toate veniturile obținute din exploatarea proprietății comune, precum amplasarea mijloacelor de publicitate, amplasarea de antene, închirierea spațiilor comune și altele asemenea, inclusiv veniturile din dobânzi bancare, aparțin asociației de proprietari, alimentează numai fondul de reparații al asociației de proprietari și nu se plătesc proprietarilor. De asemenea, prin grija președintelui, proprietarii din condominiu au acces la extrasele de cont, emise automat conform contractului de cont curent al asociației de proprietari.

În categoria fondurilor asociației de proprietari se înscriu următoarele:

– fondul de reparații;

– fondul de rulment;

– fondul de penalități;

– fondul aprobat în cadrul adunării generale.

În cadrul adunării generale, proprietarii membri ai asociației de proprietari pot aproba și alte fonduri cu caracter special, precum și modul de constituire al acestora, dar înființarea fondurilor cu caracter special nu este obligatorie.

Cheltuielile asociației de proprietari sunt cheltuieli legate de exploatarea, repararea sau întreținerea proprietății comune și cheltuielile pentru asigurarea serviciilor de care beneficiază proprietarii și care nu sunt facturate individual către proprietățile individuale. De asemenea, niciun proprietar din condominiu nu este exceptat de la obligația de a contribui la plata cheltuielilor comune, ca urmare a renunțării la folosirea unei părți din proprietatea comună.

Conform art. 19, organele asociației de proprietari sunt:

– adunarea generală;

– comitetul executiv;

– președintele;

– cenzorul sau comisia de cenzori.

Dacă numărul proprietarilor din condominiu scade sub 3 ca urmare a unor acte de înstrăinare, proprietarul sau proprietarii cer judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială se află imobilul încetarea personalității juridice.

Condominiul este un imobil format din teren cu una sau mai multe construcții, în care există cel puțin 3 proprietăți individuale reprezentate de locuințe și locuințe sau spații cu altă destinație, după caz, și cote-părți indivize de proprietate comună

În ceea ce privește condominiul, conform prevederilor OMADRAP nr. 1058/2019, conținutul-cadru  al regulamentului acestuia  este următorul:

– Cap. I („Dispoziții generale”);

– Cap. II („Folosința părților comune ale condominiului”);

– Cap. III („Norme de conduită și bună vecinătate dintre proprietari”);

– Cap. IV („Dispoziții finale”).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020