Având în vedere reducerea sau întreruperea totală sau parțială a activității numeroșilor angajatori ca urmare a efectelor răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, au fost adoptate o serie de măsuri de sprijin menite a relua activitățile economice și de a menține forța de muncă pe care angajatorii o au la dispoziție, iar, pe de altă parte, a impulsiona angajatorii de a atrage forță de muncă disponibilă, inclusiv din domenii pentru care activitatea se va menține restricționată.

Vom aborda mai jos măsurile de sprijin adoptate.

 1. Decontarea unei părți din salariu, suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, reprezentând 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu modificările ulterioare. Beneficiul se acordă pentru o perioadă de trei luni.

Condiții:

 1. Să se fi dispus suspendarea temporară a contractelor individuale de muncă, angajații beneficiind de indemnizație pe perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă în temeiul art. XI din OUG nr.30/2020 sau suspendarea fiind dispusă în temeiul art. 53 alin.(1) lt.c din Legea nr.53/2003 privind Codul muncii;
 2. Suspendarea să fi operat pentru o perioadă de minimum 15 zile în perioada stării de urgență sau de perioada stării de alertă;
 3. Menținerea raporturilor de muncă până la data de 31 decembrie 2020, cu excepția lucrătorilor sezonieri. Această obligație nu se aplică în cazul în care încetarea contractului de muncă intervine din motive neimputabile angajatorului.

Notă: De aceste prevederi beneficiază și persoanele care au convenții individuale de muncă încheiate în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare.

Procedură:

 1. Angajatorii suportă integral contravaloarea salariilor angajaților;
 2. Înregistrarea documentației, prin mijloace electronice, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum și a municipiului București, în raza cărora își au sediul social respectiv:
 3. a) cerere semnată și datată de reprezentantul legal;
 4. b) declarație pe propria răspundere;
 5. c) lista persoanelor care beneficiază de această sumă, asumată de reprezentantul legal al angajatorului;

Modelul este aprobat prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă

Termenul de depunere: începând cu data de întâi până la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare căreia îi sunt aferente veniturile.

Termen de decontare: cel mult 10 zile de la data îndeplinirii de către angajatori, potrivit legii, a obligațiilor declarative și de plată aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor din perioada de raportare pentru care se face solicitarea.

 

 1. Suportarea unui cuantum de 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei pe o perioadă de 12 luni.

Condiții:

 1. a. Încadrarea în muncă, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, a persoanelor în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgență sau a stării de alertă, înregistrați ca șomeri în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București;
 2. Încadrarea în muncă, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani înregistrați ca șomeri în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București;
 3. Îccadrarea în muncă a cetățenilor români cărora le-au încetat raporturile de muncă cu angajatorii străini aflate în derulare pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor, prin concediere.
 4. Angajarea să aibă loc în perioada 1 iunie 2020-31 decembrie 2020;
 5. Menținerea raporturilor de muncă pentru o perioadă de minimum 12 luni de la împlinirea termenului de 12 luni în care se acordă beneficiul;

Notă: Sumele prevăzute la alin. (1) și (2) se acordă pentru plata salariului proporțional cu timpul efectiv lucrat de salariat și nu se cumulează, pentru același angajat, cu subvențiile care se acordă angajatorilor care au încheiat cu agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă, respectiv a municipiului București contracte sau convenții în temeiul art. 80,85 și 93^4 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

Procedură:

 1. Înregistrarea la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum și a municipiului București, în raza cărora își au sediul social, cu semnătură electronică extinsă:
 2. a) cerere semnată și datată de reprezentantul legal;
 3. b) declarație pe propria răspundere
 4. c) actul de identitate, în copie;
 5. d) actul în baza căruia au fost încadrați în muncă, în copie.
 6. Încheierea până la data de 31 decembrie 2020 a unei convenții cu agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București
 7. Sumele se acordă lunar, de la data încheierii convenției, proporțional cu timpul efectiv lucrat în luna respectivă de persoanele încadrate în muncă, inclusiv pentru perioada concediului de odihnă. Sumele nu se acordă pentru perioada suspendării raporturilor de muncă.

Termenul de depunere: până la data de 25 inclusiv a lunii următoare lunii pentru care solicită această sumă, se va depune prin mijloace electronic, sub semnătură electronică extinsă, un tabel nominal, însoțit de pontajul și statul de plată pentru luna respectivă, extras, în copie certificată de angajator pentru conformitate cu originalul.

Nedepunerea documentelor sau depunerea incomplete determină neacordarea sumelor în cauză.

Termen de decontare: în termen de 15 zile lucrătoare de la data de 1 a lunii următoare expirării termenului de depunere a documentelor necesare pentru verificarea și acordarea acestor sume.

 

Bine de știut:

 1. Dacă obligația menținerii contractelor individuale de muncă nu este îndeplinită veți fi obligați să retituiți, în totalitate, agențiilor pentru ocuparea forței de muncă sumele încasate pentru fiecare persoană pentru care a încetat raportul de muncă anterior termenului menționat, plus dobânda de referință a Băncii Naționale a României în vigoare la data încetării contractelor individuale de muncă, dacă încetarea acestora a avut loc în temeiul art. 55 lit. b),art. 56 alin. (1) lit. d)și e)și art. 65 din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 2. Nu beneficiază de aceste măsuri angajatorii care la data solicitării acordării acestor sume se află în faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitățile suspendate sau restricții asupra acestora din alte motive decât cele generate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

 

În cazul în care aveți nevoie de îndrumări în ceea ce privește această procedură, ne puteți contacta la sediul cabinetului nostru de avocatură din Sibiu, str. Spartacus, nr. 13A, jud. Sibiu, prin telefon la numărul: 0720.291.919 sau prin e-mail la adresa: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020