Ordinul MDRAP (Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice) nr. 3097/2016 pentru aplicarea prevederilor art. 46 alin. (8) si ale art. 47 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală a  fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 970 din  data de 5 decembrie 2016, iar prevederile se aplică  în concret chiar de la data publicării.  Contribuabilii  vor putea primi peste 30 de documente fiscale prin e-mail sau fax, fiind prevăzută o procedura standard de comunicare .

Organele îndreptățile pot transmite contribuabilului prin e-mail, fax sau printr-o platformă online peste 30 de acte administrative fiscale, potrivit  actului normativ amintit. Pentru ca acest lucru să fie posibil, persoanele fizice, dar şi cele juridice, trebuie să adreseze organului fiscal o cerere, prin care să opteze pentru unul dintre mijloacele electronice de comunicare menţionate.

Cererea va trebui să cuprindă, în funcţie de opţiune, numărul de fax, adresa de e-mail ori numele de utilizator și parola puse la dispoziție de către organul fiscal local și va fi depusă în scris, personal, la registratura organului fiscal local. Ulterior, organul fiscal va comunica solicitantului, tot în scris, luarea în evidență a solicitării și data de la care comunicarea actelor administrative fiscale și procedurale emise de acesta se va realiza exclusiv pe baza mijloacelor electronice pentru care a optat.

Ordinul nr. 3097/2016 stabileşte o listă cu 32 de acte administrative fiscale și procedurale, emise de organul fiscal local, ce pot fi comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanță sau tipărite prin intermediul unui centru de imprimare masivă, valabile fără semnătura persoanelor împuternicite şi ştampila organului fiscal local.

Pe lista documentelor ce pot fi transmise de-acum contribuabililor persoane fizice şi juridice prin faxe-mail  ori prin platforma de contact pusă la dispoziție de către organele fiscale locale se regăsesc:

  • titlurile executorii;
  • somaţiile;
  • deciziile referitoare la obligaţiile de plată accesorii;
  • adresele de înfiinţare a popririi;
  • înştiinţările de compensare/ restituire;
  • procesul-verbal de constatare a contravenţiei;
  • nota de plată;
  • avizul de inspecţie fiscală.

Acte administrative fiscale comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanță, sunt valabile și opozabile contribuabililor sau terților fără semnătura olografă și ștampila conducătorul organului fiscal, însă vor purta semnătura digitală calificată a instituţiei.

Concret, pentru transmiterea documentelor prin e-mail către o persoană juridică, este necesar ca atât organul fiscal, cât şi societatea să deţină un certificat digital calificat iar contribuabilul este obligat să transmită un e-mail de confirmare a primirii actului administrativ-fiscal, în cel mult trei zile lucrătoare de la primire. În cazul în care contribuabilul nu va respecta termenul de trei zile pentru confirmare, actul administrativ fiscal se va considera comunicat după expirarea unui termen de 15 zile calendaristice, calculat de la data comunicării e-mail-ului de către organul fiscal local.

Referitor la comunicarea prin fax, organul fiscal va folosi pentru transmiterea actelor numărul de fax indicat de contribuabil în cererea amintită anterior, iar comunicarea oricărui document se va considera realizată la data și ora raportului de transmitere emis de către fax-ul de pe care s-a realizat comunicarea. Raportul de transmitere va reprezenta dovada comunicării şi se va arhiva, electronic sau fizic, la sediul contribuabilului.

În eventualitatea în care contribuabilul va opta să folosească cel de-al treilea mijloc de comunicare, respectiv platforma de contact pusă la dispoziţie de Fisc, acesta va trebui să se autentifice prin oricare dintre următoarele mijloace:

  • certificate digitale calificate;
  • credenţiale de tip: nume/ parolă.

Numele şi parola necesare autentificării în platforma de contact vor fi furnizate persoanei de către organul fiscal. În cazul comunicării prin platforma de contact a actelor administrative fiscale, acestea se consideră comunicate la data livrării de către organul fiscal local în spațiul virtual personal din cadrul platformei de contact. Numărul de intrare/ieşire electronic şi data punerii la dispoziţia contribuabilului a actului administrativ fiscal livrat în spațiul virtual personal sunt înscrise în Registrul documentelor electronice.

Pentru mai multe detalii, așteptăm să ne scrieți la adresa: [email protected] !

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020