Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal  a emis Decizia nr. 161 din 9 Octombrie 2018 privind aprobarea Procedurii de efectuare a investigațiilor . Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr.892 din 23 octombrie 2018, Partea I și a intrat în vigoare la data publicării.

În cele ce urmează vă vom prezenta cele mai importante aspecte

În primul rând, investigaţiile se vor putea efectua atât din oficiu, cât și la plângere, astfel nu mai putem considera că suntem la adăpot de un control din partea ANSPDCP în lipsa unei plângeri efective. Investigaţiile din oficiu se declanşează potrivit prevederilor legale aplicabile, în conformitate cu condiţiile prevăzute de prezenta procedură, şi se efectuează pentru verificarea unor date şi informaţii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, obţinute de către ANSPDCP din alte surse decât cele care fac obiectul unor plângeri. Datele şi informaţiile pot fi obţinute din surse cum ar fi: corespondenţa primită de ANSPDCP, mass-media, accesarea reţelei de internet, documentele de constatare întocmite în urma efectuării altor investigaţii sau alte documente de la nivelul ANSPDCP, activităţile de cooperare cu entităţi de drept public sau privat ori cu autorităţi de supraveghere din străinătate.

În cadrul investigaţiilor pot fi verificate orice aspecte privind respectarea regulilor de prelucrare a datelor cu caracter personal. Astfel, în situația în care ANSPDCP a fost sesizată cu o plângere, iar investigația a pornit ca urmare a formulării acestei plângeri, autoritatea nu este limitată doar la aspectele invocate prin plângere, ci este competentă să investigheze orice alte aspecte privind respectarea regulilor de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Investigaţiile pot fi efectuate cu înştiinţarea entităţii controlate sau se pot desfăşura inopinat, fără anunţarea în prealabil în scris a entităţii controlate. ANSPDCP poate amâna sau suspenda efectuarea investigaţiei, inclusiv la solicitarea entităţii controlate, pentru motive justificate.

Cu privire la tipurile de investigații, art. 16 arată că investigațiile pot fi efectuate pe teren, la sediul autorităţii ori în scris.

A. Investigaţiile pe teren constau în verificări efectuate la sediul/domiciliul/punctul de lucru sau alte locaţii unde îşi desfăşoară activitatea entitatea controlată sau locaţii care au legătură cu prelucrarea în cauză, după caz. La momentul efectuării investigației trebui  ca reprezentantul legal al entității controlate să fie prezent sau în situaţia în care acesta nu poate fi prezent în timpul efectuării investigaţiei, acesta are obligaţia de a desemna în scris sau de a împuternici o persoană/persoane care să reprezinte entitatea controlată.

În aceasta situație personalul de control ANSPDCP va prezenta obiectivele investigaţiei și va putea proceda la verificarea tuturor aspectelor care au legătură cu obiectul investigaţiei prin solicitarea oricăror informaţii legate de obiectivele controlului, verificarea oricărui document, echipament, mijloc sau suport de stocare a datelor necesare desfăşurării investigaţiei, ridicarea documentelor, în copie certificată de către entitatea controlată, sau a înregistrărilor relevante care au legătură cu obiectul controlului şi anexarea acestora la procesul-verbal de constatare/sancţionare.

În cadrul investigaţiei, entitatea controlată are, o serie de obligații prevăzute de art.18 care în principal se referă la punerea la dispoziție a tuturor documentelor relevante personalului de control și conformarea la dispozițiile acestuia.

La finalul investigației se va întocmi un proces-verbal de constatare/sancţionare, prin evidenţierea situaţiilor prezentate de entitatea controlată, a declaraţiilor reprezentanţilor acesteia şi a constatărilor proprii şi aplicarea de sancţiuni contravenţionale sau a altor tipuri de măsuri corective, după caz.  Personalul de control poate dispune aplicarea sancţiunii avertismentului sau a amenzii, însă numai în situaţia în care cuantumul acesteia nu depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 300.000 euro, dacă cuantumul depășește această sumă, amenda poate fi aplicată numai de Președintele ANSPDCP. În urma efectuării investigaţiilor, pe lângă aplicarea sancţiunilor contravenţionale prevăzute de lege, ANSPDCP poate dispune şi alte măsuri corective şi poate formula recomandări.

Trebuie precizat că dacă personalul de control este împiedicat de entitatea vizată să efectueze controlul, acesta poate solicita autorizarea judiciară de a efectua investigația, preşedintelui Curţii de Apel Bucureşti sau  judecătorului delegat de acesta, care se va pronunța prin încheiere.

B. Investigațiile la sediu  se vor efectuate la sediul ANSPDCP, iar în acest sens, personalul de control desemnat  transmite o adresă de convocare a reprezentanţilor entităţii controlate, cu precizarea datei şi orei de începere a investigaţiei. Totuși, în mod excepţional, după caz, procesul-verbal de constatare/sancţionare poate fi încheiat la sediul autorităţii, fără convocarea reprezentanţilor entităţii controlate, atunci când se decide că există dovezi suficiente/relevante pentru finalizarea investigaţiei, pe baza notei echipei de control aprobate de şeful ierarhic.

C. În cazul investigaţiilor în scris, se transmite o adresă către entitatea controlată prin care se solicită informaţii, date şi documente necesare
soluţionării cazului supus investigaţiei. În adresă se menţionează obligaţia entităţii controlate de a răspunde în scris, cu anexarea de dovezi în copii certificate pentru conformitate cu originalul şi în cadrul termenului stabilit de ANSPDCP. În funcţie de răspunsul primit, se poate decide continuarea investigaţiei în scris sau pe teren, cu respectarea regulilor corespunzătoare aplicabile, sau se poate decide finalizarea investigaţiei prin încheierea procesului-verbal de constatare/sancţionare la sediul ANSPDCP. În cazul în care, în urma investigaţiilor în scris, nu au fost reţinute fapte de natură să impună sancţionarea contravenţională a entităţii controlate, finalizarea investigaţiei în scris se realizează printr-o notă de finalizare a investigaţiei, întocmită de personalul de control/titularul desemnat, avizată de şeful ierarhic şi aprobată de preşedintele ANSPDCP, care poate delega această atribuţie şefului compartimentului de control care a efectuat investigaţia.

Entitatea controlată poate transmite obiecţiuni la procesul-verbal de constatare/sancţionare, care fac parte integrantă din acesta, în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării procesului-verbal de constatare/sancţionare.

În orice caz, împotriva procesului-verbal de constatare/sancţionare şi/sau a deciziei de aplicare a măsurilor corective, după caz, operatorul sau persoana împuternicită de operator poate introduce contestaţie la secţia de contencios administrativ a tribunalului competent, în termen de 15 de zile de la data înmânării, respectiv de la data comunicării procesului-verbal de constatare/sancţionare sau a deciziei preşedintelui ANSPDCP. Trebuie precizat că introducerea contestaţiei suspendă numai plata amenzii, până la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive, deci nu și a celorlalte măsuri.

Pentru orice informații ne puteți contacta la adresa de e-mail [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020