Cu titlu de noutate, la data de 08 februarie 2021 au intrat în vigoare  normele metodologice pentru aplicarea Legei nr. 175/2020, privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan.

Prezentele norme metodologice reglementează procedurile privind vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan referitoare la ofertele de vânzare, exercitarea dreptului de preempțiune, ofertele de cumpărare, controlul aplicării procedurii dreptului de preempțiune, procedura de emitere a avizelor necesare înstrăinării terenurilor, organizarea și gestionarea Registrului unic național privind circulația și destinația terenurilor agricole situate în extravilan.

Așadar, vânzătorul depune la primărie cererea privind afișarea ofertei de vânzare, însoțită de următoarele documente:

 1. a) o fotocopie a BI/CI al/a vânzătorului persoană fizică sau o copie a pașaportului pentru vânzătorul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;
 2. b) o fotocopie certificată pentru conformitate de către funcționarii primăriei a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare
 3. c) extras de carte funciară pentru informare, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de afișarea ofertei, însoțit de extrasul de plan cadastral;
 4. d) o fotocopie a certificatului constatator de la registrul comerțului sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, în cazul vânzătorului persoană juridică;
 5. e) în caz de reprezentare, procura notarială, în fotocopie certificată pentru conformitate de către funcționarii primăriei;
 6. f) hotărârea adunării generale a asociaților, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, din care să rezulte acordul cu privire la vânzarea bunului aflat în proprietatea societății, în cazul vânzătorului persoană juridică;
 7. g) certificat de atestare fiscală emis de către primărie;
 8. h) alte documente doveditoare, după caz.

În termen de 45 de zile lucrătoare de la afișarea ofertei de vânzare la primărie, sub sancțiunea decăderii, oricare dintre titularii dreptului de preempțiune care doresc să își exercite acest drept înregistrează la primărie comunicarea acceptării ofertei de vânzare.

De asemenea, fiecare preemtor în funcție de rang trebuie să depună o serie de documente, în vederea exercitării dreptului de preemțiune pentru cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan, preemptorii conform încadrăriilor după rang  – depun o  comunicarea de acceptare a ofertei de vânzare, însoțită de următoarele documente:

 

 1. o fotocopie a BI/CI/pașaportului persoanei fizice, iar în caz de reprezentare se prezintă și procură notarială, în fotocopie, certificată pentru conformitate de către funcționarii primăriei;
 2. o fotocopie a certificatului constatator de la registrul comerțului sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, în cazul persoanei juridice;
 3. în caz de reprezentare a persoanei juridice se depune delegația, hotărârea adunării generale a asociaților, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum și o fotocopie a BI/CI/pașaportului al/a împuternicitului persoană fizică;
 4. o fotocopie a documentelor justificative care atestă calitatea de preemptor după rang și încadrarea în una dintre categorii sau calitatea de cumpărător (exemplificate în articolul antecedent)
 5. acte de proprietate;
 6. acte de stare civilă;
 7. alte documente doveditoare, conform rangului de încadrare, după caz.

Legea 175/2020 prevede că dacă niciunul dintre preemptori nu își exercită dreptul de preempțiune în termenul legal, legea instituie o preferință acordată cumpărătorilor care îndeplinesc anumite cerințe specifice evidențiate în articolul anterior.

Așadar, conform noii reglementări, doar în situația în care peremptorii legali nu își exercită dreptul de preempțiune în termenul de 45 de zile, și dacă niciunul dintre potențialii cumpărători nu face în termenul legal dovada îndeplinirii condițiilor indicate pentru a putea cumpăra terenul, înstrăinarea acestuia prin vânzare se poate face către orice persoană fizică sau juridică.

În îndeplinirea dispozițiilor prevăzute de lege, la încheierea contractului de vânzare-cumpărare a terenului agricol situat în extravilan, notarul public solicită vânzătorului și următoarele acte, după caz:

 

 1. avizul specific emis de către Ministerul Apărării Naționale
 2. adresa emisă de primărie, prin care se comunică dacă este sau nu este necesar avizul specific al Ministerului Culturii, iar, după caz, avizul specific emis de către acest minister
 3. c) avizul emis de către către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin structura central necesar pentru perfectarea contyractului in forma autentica
 4. d) documente privind dovada calculării și achitării impozitului de 80% pe suma ce reprezintă diferența dintre prețul de vânzare și prețul de cumpărare, în baza grilei notarilor din perioada respectivă, după caz.

Pentru mai multe informații, ne puteți contacta la sediul cabinetului nostru de avocatură din Sibiu, str. Spartacus, nr. 13A, jud. Sibiu, prin telefon la numărul: 0720.291.919 sau prin e-mail la adresa: [email protected]

Nartea - 2020