În Monitorul Oficial nr. 5 din 5 ianuarie 2016 a fost publicat Ordinul nr. 3840/2015 al Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind stabilirea criteriilor pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA. Acest act  abrogă, începând cu data de 5 ianuarie  Ordinul președintelui A.N.A.F nr. 17/2015 privind stabilirea criteriilor pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA, publicat în Monitorul Oficial nr. 16 din 9 ianuarie 2015.

Ordinul stabilește criteriile pe baza cărora se condiționează înregistrarea în scopuri de TVA a societăților care sunt înființate în baza Legii nr. 31/1990, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerțului și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) și c) și alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

  • Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, trebuie, în aceeași zi cu depunerea, la oficiul registrului comerțului, a cererii de înmatriculare în registrul comerțului, să depună la organele fiscale competente cererea de înregistrare în scopuri de TVA.
  • Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, trebuie să depună la organele fiscale competente declarația de mențiuni.
  • Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (12) din Codul fiscal, trebuie să depună la organele fiscale competente cererea de înregistrare în scopuri de TVA.

Criteriile în funcție de care se condiționează înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile sunt:

  • persoa impozabilă nu se află în situația prevăzută la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 359/2004 , respectiv în situația de a nu desfășura activități economice în spațiul destinat sediului social și/sau sediilor secundare și nici în afara acestora;
  •  niciunul dintre administratorii și/sau asociații persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) și c) și alin. (12) din Codul fiscal, înregistrați fiscal în România, și nici persoa impozabilă însăși în cazul persoanei care solicită înregistrarea, conform art. 316 alin. (1) lit. c) și alin. (12) din Codul fiscal, nu au înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau faptele prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) și b) din O.G nr. 39/2015 privind cazierul fiscal.
  • evaluarea, pe baza analizei efectuate de organele fiscale, a intenției și a capacității persoanelor impozabile de a desfășura activități economice care implică operațiuni taxabile și/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum și operațiuni pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate dacă taxa ar fi deductibilă în cazul în care aceste operațiuni ar avea locul în România. 

La primirea solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, organul fiscal competent verifică documentația depusă. În cazul în care solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA nu are anexate toate documentele, organul fiscal competent notifică, în termen de o zi lucrătoare de la data depunerii solicitării incomplete, persoa impozabilă în vederea completării documentației.

Se supun soluționării numai solicitările de înregistrare în scopuri de TVA care au anexate toate documentele. În situația în care persoa impozabilă nu transmite documentația completată în termenul stabilit prin notificare, organul fiscal îi transmite o înștiințare cu privire la imposibilitatea soluționării cererii.

Solicitările de înregistrare în scopuri de TVA care îndeplinesc criteriile prevăzute sunt supuse unei analize, care are ca scop evaluarea intenției și a capacității persoanelor impozabile de a desfășura activități economice amintite. După efectuarea analizei, dacă persoa impozabilă:

  •  îndeplinește criteriile de evaluare – compartimentul cu atribuții în evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activități economice întocmește un referat care cuprinde propunerea de aprobare a înregistrării în scopuri de TVA, pe baza căruia organul fiscal competent emite decizia prin care se aprobă solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA;
  • nu îndeplinește criteriile de evaluare – compartimentul cu atribuții în evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activități economice întocmește un referat care cuprinde propunerea de respingere a înregistrării în scopuri de TVA, precum și motivele de fapt și de drept care stau la baza acestei propuneri. Pe baza acestui referat, organul fiscal competent emite decizia prin care se respinge solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA;
  • îndeplinește parțial criteriile de evaluare – compartimentul cu atribuții în evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activități economice invită la sediul său reprezentantul legal al persoanei impozabile. Invitația se face în scris și cuprinde în mod obligatoriu: data, ora și locul la care contribuabilul este obligat să se prezinte; baza legală a solicitării; scopul solicitării; documentele pe care contribuabilul este obligat să le prezinte. Dacă reprezentantul legal al persoanei impozabile nu se prezintă la sediul organului fiscal competent la data stabilită prin invitație, solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA se respinge.

             Referatul care cuprinde propunerea de aprobare sau de respingere a solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, va conține și motivele de fapt și de drept care stau la baza propunerii. În baza referatului, organul fiscal competent emite decizia prin care se aprobă sau, după caz, se respinge solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA.

           Pentru mai multe detalii ori pentru a vă sprijini în înregistrarea societăţii dumneavoastră în conformitate cu prevederile Ordinului ANAF nr. 3840/2015, ne puteţi contacta la adresa [email protected], urmând ca specialiştii noştri în drept fiscal să vă răspundă în cel mai scurt timp!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020