Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) nr. 2048/2016 pentru modificarea Ordinului ANAF nr. 3841/2015 privind aprobarea modelului și conținutului formularului (088) „Declarație pe propria răspundere pentru evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA” a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 533 și va intra în vigoare în 15 zile de la publicare, adică în data de 30 iulie.

Analizând noua formă a declarației fiscale, este important de știut că aceasta va avea doar 12 puncte esențiale și nu 20, câte sunt acum, respectiv următoarele:

 1. Precizați dacă desfășurați activități economice.
 2. Precizați dacă asociații și/sau administratorii persoanei impozabile pentru care se depune declarația:
 • au deținut/dețin calitatea de asociat și/sau administrator în cadrul altor persoane impozabile;
 • au fost/sunt titulari ai unor persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, respectiv membri ai unor întreprinderi familiale;
 1. Specificați pentru cetățenii non-UE care dețin calitatea de administrator tipul de viză deținută în condițiile OUG nr. 194/2002;
 2.  Precizați dacă există deschise în țară/străinătate conturi bancare în numele persoanei impozabile, care să fie active la data depunerii prezentei declarații;
 3.  Specificați modul de organizare și conducere a contabilității, conform art. 10 din Legea contabilității, și datele de identificare ale persoanelor care asigură organizarea și conducerea contabilității;
 4. Specificați datele de identificare ale persoanelor care depun declarații fiscale la registratura organului fiscal și/sau care dețin certificat digital valabil pentru depunerea la distanță a declarațiilor fiscale, în condițiile Ordinului Ministerului Economiei și Finanțelor nr. 858/2008, pentru persoana impozabilă;
 5.  Precizați numărul contractelor individuale de muncă încheiate pentru realizarea obiectului de activitate;
 6.  Specificați care sunt veniturile brute realizate de asociați și administratori, persoane fizice;
 7.  Precizați studiile/profesiile/ocupațiile avute de administratori, persoane fizice, în ultimele 12 luni anterioare celei în care se depune declarația;
 8.  Precizați dacă dețineți active în vederea desfășurării obiectului preponderent de activitate;
 9.  Precizați dacă intenționați să efectuați în următoarele 12 luni:
 • operațiuni intracomunitare de natura livrărilor intracomunitare de bunuri care au locul în România și care sunt scutite de taxă, livrărilor ulterioare de bunuri efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare, prestărilor de servicii intracomunitare, achiziţiilor intracomunitare de bunuri taxabile care au locul în România sau achiziţiilor intracomunitare de servicii;
 • achiziții de bunuri/servicii din afara UE și/sau livrări de bunuri/prestări de servicii în afara UE (import/export);
 1. Precizați dacă asociații și/sau administratorii persoanei impozabile pentru care se depune declarația au creditat persoane impozabile la care aceștia au deținut, în ultimii cinci ani anteriori depunerii prezentei declarații, calitatea de asociat și/sau administrator.

Totodată, documentele ce trebuie depuse odată cu formularul 088 vor fi diminuate ca și număr. Concret, vor trebui  anexate următoarele categorii de documente:

 • care justifică tipul activității specifice desfășurate în afara sediului social/profesional și a sediilor secundare (autorizații, avize, licențe etc.);
 • care atestă tipul de viză și scopul șederii în România (pașaport, permis de ședere etc.);
 • copia contractului de prestări servicii încheiat între prestatorul de servicii în domeniul contabilității și persoana impozabilă;
 • copia contractului de prestări servicii încheiat între prestator și persoana impozabilă care are ca obiect punerea la dispoziție de personal calificat;
 • împuternicirea.

Nu în ultimul rând, în continuare, declarația 088 se va completa cu ajutorul programului informatic de asistență pus la dispoziție de ANAF.

Pentru mai multe detalii, așteptăm să ne scrieți la adresa: [email protected] .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020