În momentul tranzacționării unui imobil, pe lângă prețul construcției/terenului stabilit de părți, există anumite taxe care trebuie achitate: onorariul notarial, taxa ANCPI și impozitul datorat statului. Toate taxele amintite variază în funcție de valoarea imobilului tranzacționat.

CARE ESTE COTA DE IMPOZITARE?

Dacă până în acest an a existat un plafon neimpozabil de 450.000 lei pentru tranzacțiile imobiliare, începând cu anul 2023 a fost eliminat orice fel de plafon neimpozabil, iar în prezent impozitul datorat statului se stabilește în funcție de întreaga valoare a tranzacției, precum și de perioada în care a fost deținut imobilul tranzacționat.

Astfel, prin OG 16/2022 s-a modificat art. 111 din Codul Fiscal  și s-au stabilit două cote de impozitare:

  • 3% pentru construcțiile de orice fel și terenurile aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, deținute o perioadă de până la 3 ani inclusiv;
  • 1% pentru imobilele descrise anterior deținute o perioadă mai mare de 3 ani.

Așadar, dacă ai deținut o casă timp de 3 ani, vei datora statului un impozit de 3% din valoarea tranzacției acesteia. Dacă, însă, ai deținut o casă 12 ani, impozitul datorat în momentul vânzării acesteia va fi de 1% din valoarea tranzacției.

DESPRE CE FEL DE TRANZACȚII ESTE VORBA?

În privința felului tranzacției, articolul 111 face referire la transferul dreptului de proprietate realizat prin acte juridice între vii și care au ca obiect construcțiile, terenurile pe care se află construcții, terenurile fără construcții .

Sunt excluse, așadar, din sfera de aplicare a acestor cote succesiunile.

CARE ESTE REGIMUL DE IMPOZITARE AL SUCCESIUNILOR?

În cazul transmisiunii dreptului de proprietate pe cale succesorală nu se datorează impozitul de 3%, respectiv 1%, dacă succesiunea este dezbătută și finalizată în termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii.

În cazul nefinalizării procedurii succesorale în termenul de 2 ani, moștenitorii datorează un impozit de 1% calculat la valoarea masei succesorale.

ALTE TRANZACȚII EXCLUSE DE LA APLICAREA ACESTOR COTE

În cadrul alineatului (2) al articolului 111, ne sunt enumerate acele tranzacții excluse de la aplicarea acestor cote de impozitare:

  • dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor și construcțiilor de orice fel, prin reconstituirea dreptului de proprietate în temeiul legilor speciale;
  • dobândirea dreptului de proprietate cu titlul de donație între rude și afini până la gradul al III-lea inclusiv, precum și între soți;
  • în cazul actelor de desființare cu efect retroactiv pentru actele de transfer al dreptului de proprietate asupra proprietăților imobiliare;
  • constatarea în condițiile art. 13 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • în cazul transferului dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal, în condițiile prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, pentru o singură operațiune de dare în plată.

CUI ÎI SUNT APLICABILE COTELE DE IMPOZITARE DE 3% ȘI 1%?

Articolul 111 se referă la veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, astfel sunt eliminate din sfera de aplicare persoanele juridice.

Totodată, nu se face vreo diferențiere între cetățenii români și cetățenii altor state, așadar cetățenii străini vor fi supuși aceluiași regim de impozitare.

Este important de menționat, că impozitul datorat statului este raportat la valoarea tranzacției efectuate, neavând o relevanță numărul coproprietarilor imobilului sau cotele deținute de aceștia.

În cazul în care doriți să efectuați o tranzacție, echipa noastră de avocați vă stă la dispoziție cu îndrumări atât în etapa negocierilor, cât și în momentul încheierii actelor juridice în fața notarului public.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020