În Monitorul Oficial nr. 151 din 26 februarie 2016. a fost publicată H.G nr. 111/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a O.U.G nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc și pentru modificarea și completarea H.G nr. 298/2013 privind organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc si  pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc.

Organizarea și exploatarea jocurilor de noroc pe teritoriul României se realizează de persoanele care dețin licența de organizare și autorizația de exploatare a jocurilor de noroc, emise de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc pentru fiecare activitate în parte. Desfășurarea activităților conexe în domeniul organizării și exploatării jocurilor de noroc este permisă operatorilor economici care dețin licența clasa a II-a, eliberată de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc.

În rândurile care urmează vom defini o parte din termenii  şi expresiile  din domeniul jocurilor de noroc în înţelesul normelor metodologice recent aprobate:

 •  autoritate competentă – Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, denumit în continuare ONJN, organ de specialitate al autorității publice centrale, aflat în subordinea prim-ministrului, prin Cancelaria Primului-Ministru;
 •  afiliați – persoană fizică sau juridică care realizează venituri în baza unui contract încheiat cu un organizator de jocuri de noroc la distanță, ca urmare a participării la joc a jucătorilor direcționați de către acesta pe site-ul sau platforma organizatorului;
 •  autorizație de exploatare a jocurilor de noroc – document cu regim special emis de ONJN, în baza prevederilor O.U.G nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc și ale prezentelor norme metodologice, care conferă titularului dreptul de a desfășura activitatea de jocuri de noroc tradiționale și la distanță în România;
 • bonificație – reducerea de 10% a sumei datorate cu titlul de taxă aferentă autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, pentru plățile efectuate în avans pentru întreaga perioadă de valabilitate a autorizației, acordată conform prevederilor legale în vigoare, pentru tipurile de jocuri enumerate în O.U.G nr. 77/2009;
 • bonus – beneficiul ce poate fi obținut suplimentar de jucător, fără perceperea de taxe sau costuri suplimentare, în condițiile prevăzute în regulamentul de joc al organizatorului, într-o perioadă determinată sau pentru anumite evenimente;
 • control tehnic al mijloacelor de joc – activitatea de evaluare și verificare tehnică efectuată de societățile specializate, licențiate în condițiile legii, asupra mijloacelor de joc. Acestea sunt organismele de evaluare a conformității potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) din O.U.G nr. 77/2009;
 •  echipamente dedicate pentru desfășurarea jocurilor de noroc tradiționale – ansamblu de mijloace tehnice și/sau informatice, care prin modalitatea structurală de funcționare nu permite utilizarea sa în alte scopuri decât desfășurarea uneia dintre activitățile de jocuri de noroc tradiționale.
 • licență clasa a II-a – document cu regim special, emis de ONJN, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009,  care conferă deținătorului dreptul de a desfășura activități conexe jocurilor de noroc tradiționale și la distanță în România;
 • licență de organizare a jocurilor de noroc – document cu regim special, emis de ONJN, în condițiile O.U.G  nr. 77/2009, care conferă deținătorului dreptul de a organiza jocuri de noroc tradiționale și la distanță în România;
 •  „lista neagră” – document întocmit de ONJN, în care sunt incluse domeniile de internet, precum și persoanele fizice sau juridice care au desfășurat sau desfășoară activități conexe în domeniul jocurilor de noroc, fără licență în România;
 • locație specializată pentru desfășurarea jocurilor de noroc – sediul social sau secundar înregistrat de organizatorul de jocuri de noroc , în care se desfășoară activitatea de jocuri de noroc și pariuri (cod CAEN 9200). Locațiile specializate sunt: sala de cazinou, sala de bingo, agenția de pariuri, agenția loto și sălile specializate de slot machine, așa cum acestea sunt prezentate în hotărâre;
 •   regulament de joc – ansamblul de reguli, norme, proceduri emise de organizatorul de jocuri de noroc și aprobat de Comitetul de supraveghere al ONJN, care reglementează modalitatea de desfășurare a activității de jocuri de noroc între organizator și participant. Orice modificare a acestuia este aplicabilă participantului la joc numai după aprobarea Comitetului;
 • regulament intern – ansamblul de norme, reguli și proceduri aplicabile în activitatea organizatorului de jocuri de noroc, în care sunt prevăzute responsabilitățile și competențele individuale ale angajaților implicați în desfășurarea activităților specifice jocurilor de noroc. Regulamentul intern va fi structurat în două părți, u generală în cuprinsul căreia vor fi menționate prevederile obligatorii conform legislației muncii și u specială, în care vor fi menționate responsabilitățile și competențele individuale ale angajaților implicați direct în activitatea de jocuri de noroc. Partea specială se supune aprobării Comitetului de supraveghere al ONJN. Orice modificare a părții speciale a regulamentului intern va fi aprobată de Comitetul de supraveghere;
 • server de joc – sistem electronic, alcătuit din sistemul hardware și sistemul software prin intermediul căruia se desfășoară atât activitatea de jocuri de noroc la distanță, cât și activitatea de stocare a datelor aferente acestei activități;
 •  server de siguranță – sistem electronic alcătuit din sistemul hardware și sistemul software, situat la ONJN sau într-un centru de date licențiat, care stochează datele privind jucătorii români sau care utilizează IP de Romania, datele de joc și tranzacțiile financiare aferente jocurilor de noroc la distanță autorizate în România, transmise conform procedurii tehnice stabilite prin ordinului președintelui ONJN și fără posibilitatea de a mai putea fi modificate de către organizatorul de jocuri de noroc online licențiat în România;
 •  server în oglindă – sistemul electronic alcătuit din sistemul hardware și/sau sistemul software, situat la ONJN sau într-un centru de date licențiat clasa a 2-a, care este capabil să stocheze și să raporteze/exporte situații centralizatoare în conformitate cu ordinul președintelui ONJN;

         În vederea obținerii licenței de organizare și a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc tradiționale și la distanță, operatorii economici solicitanți sunt obligați să îndeplinească cerințele specifice prevăzute de OUG 77/2009 și  normele metodologice pentru fiecare tip de joc în parte. În situația în care un operator economic intenționează să organizeze și să exploateze două sau mai multe activități de jocuri de noroc tradiționale sau la distanță, este obligat să solicite licență de organizare și autorizație de exploatare a jocurilor de noroc pentru fiecare activitate în parte.

Pentru mai multe detalii, aşteptăm să ne scrieţi la adresa: [email protected] !

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020