Legea 77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite a intrat în vigoare în data de 13.05.2016, aducând o reformă în ceea ce privește exonerarea de obligații a consumatorilor supraîndatorați.

 • Actul normativ se aplică raporturilor juridice dintre consumatori si institutiile de credit, institutiile financiare nebancare sau cesionarii creantelor deținute asupra consumatorilor.
 • Extrem de important de reținut este faptul că această lege recent intrată în vigoare, nu se aplică creditelor acordate prin programul “Prima Casa” aprobat prin O.U.G nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului “Prima Casa”, aprobata prin Legea nr. 368/2009.
 • Prin derogare de la dispozitiile Codului civil, consumatorul are dreptul de a i se stinge datoriile izvorate din contractele de credit cu tot cu accesorii, fara costuri suplimentare, prin darea in plata a imobilului ipotecat in favoarea creditorului, daca in termenul prevazut la art. 5 alin. (3), partile contractului de credit nu ajung la un alt acord.
 • Pentru stingerea creantei izvorand dintr-un contract de credit si a accesoriilor sale prin dare in plata în condițiile actului normativ , trebuie indeplinite, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

a) creditorul si consumatorul să facă parte din categoriile prevazute la art. 1 alin. (1), astfel cum acestea sunt definite de legislatia speciala;
b) cuantumul sumei imprumutate, la momentul acordarii, nu depasea echivalentul in lei al 250.000 euro, suma calculata la cursul de schimb publicat de catre Banca Nationala a Romaniei in ziua incheierii contractului de credit;
c) creditul a fost contractat de consumator cu scopul de a achizitiona, construi, extinde, moderniza, amenaja, reabilita un imobil cu destinatie de locuinta sau, indiferent de scopul pentru care a fost contractat, este garantat cu cel putin un imobil avand destinatia de locuinta;
d) consumatorul sa nu fi fost condamnat printr-o hotarare definitiva pentru infractiuni in legatura cu creditul pentru care se solicita aplicarea prezentei legi.

 • De asemenea, în situatia in care executarea obligatiilor asumate prin contractul de credit a fost garantată cu două sau mai multe bunuri, in vederea aplicarii procedurii prevazute de prezenta lege debitorul va oferi in plata toate bunurile ipotecate in favoarea creditorului.

Am sumarizat principalii pași care trebuie urmați pentru a beneficia de această posibilitate oferită de către legiuitor prin adoptarea Legii nr. 77/2016 :

1. Consumatorul transmite creditorului, prin intermediul unui executor judecatoresc, al unui avocat sau al unui notar public, o notificare prin care il informeaza ca a decis sa ii transmita dreptul de proprietate asupra imobilului in vederea stingerii datoriei izvorand din contractul de credit ipotecar, detaliind si conditiile de admisibilitate a cererii, astfel cum sunt reglementate la art. 4. Totodată, aceeași notificare poate fi transmisă de către codebitori, precum si de garantii personali sau ipotecari ai consumatorului principal, cu acordul acestuia sau al succesorilor sai.

2. Notificarea trebuie sa cuprinda si stabilirea unui interval orar, in doua zile diferite, in care reprezentantul legal sau conventional al institutiei de credit sa se prezinte la un notar public propus de debitor in vederea incheierii actului translativ de proprietate, prin care se stinge orice datorie a debitorului, principal, dobanzi, penalitati, izvorand din contractul de credit ipotecar, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi.

3. Prima zi de convocare la notarul public nu poate fi stabilita la un termen mai scurt de 30 zile libere, perioada in care se suspenda orice plata catre creditor, precum si orice procedura judiciara sau extrajudiciara demarata de creditor sau de persoane care se subroga in drepturile acestuia indreptata impotriva consumatorului sau a bunurilor acestuia.

 • Cu cel putin 3 zile libere inainte de prima zi de convocare la notarul public, partile transmit acestuia informatiile si inscrisurile necesare incheierii actului de dare in plata.
 • Toate costurile notariale si, dupa caz, ale executorului judecatoresc sau ale avocatului, se suporta de catre debitor.
 • De la data primirii notificarii se suspenda dreptul creditorului de a se indrepta impotriva codebitorilor, precum si impotriva garantilor personali sau ipotecari.
 • In termen de 10 zile de la data comunicarii notificarii, creditorul poate contesta indeplinirea conditiilor de admisibilitate a procedurii dării în plată. Cererea se va judeca in procedură de urgență, cu citarea partilor, de judecatoria in circumscriptia careia domiciliaza consumatorul.
 • Pa la solutionarea definitiva a contestatiei formulate de creditor se mentine suspendarea oricarei plati catre acesta, precum si a oricarei proceduri judiciare sau extrajudiciare demarate de creditor sau de persoanele care se subroga in drepturile acestuia impotriva debitorului.
 • In situatia in care se admite contestatia formulata de creditor, partile vor fi puse in situatia anterioara indeplinirii demersurilor prevazute de prezenta lege.
 • In termen de 10 zile de la data respingerii definitive a contestatiei, creditorul are obligatia sa se prezinte, in conformitate cu notificarea prealabila a debitorului, la notarul public indicat in cuprinsul acesteia.

4. În eventualitatea în care creditorul nu se conformează dispozitiilor prevazute de prezenta lege, debitorul poate cere instantei sa pronunte o hotărâre prin care să se constate stingerea obligatiilor nascute din contractul de credit ipotecar si sa se transmita dreptul de proprietate catre creditor. Cererea se va judeca cu celeritate, cu citarea partilor, de catre judecatoria in circumscriptia careia domiciliaza debitorul.

 • Pa la solutionarea definitiva a cererii, se va menține suspendarea oricărei plăți către creditor, precum si a oricarei proceduri judiciare sau extrajudiciare demarate de creditor sau de persoane care se subrogă în drepturile acestuia impotriva debitorului. Actiunea este scutita de plata taxei judiciare de timbru.
 • Aceeași cerere poate fi formulată și de către consumatorul care a fost supus unei executari silite a imobilului ipotecat indiferent de titularul creantei, de stadiul in care se afla ori de forma executarii silite care se continua contra debitorului.

5. La momentul incheierii contractului translativ de proprietate, respectiv de la data pronuntarii hotararii judecatoresti definitive, va fi stinsa orice datorie a debitorului fata de creditor, acesta din urma neputand solicita sume de bani suplimentare. De aceeași posibilitate beneficiind totodată si codebitorul sau fideiusorul care a garantat obligatia debitorului principal.

 • Nu în ultimul rând, în vederea echilibrării riscurilor izvorand din contractul de credit, precum si din devalorizarea bunurilor imobile, prezenta lege se aplica atat contractelor de credit aflate in derulare la momentul intrarii sale in vigoare, cat si contractelor incheiate dupa aceasta data.

Pentru mai multe detalii, așteptăm să ne scrieți la adresa: [email protected], urmând a vă răspunde în cel mai scurt timp !

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020