În Monitorul Oficial nr. 391 din 23 mai 2016 a fost publicată Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale și a intrat în vigoare la data de 26 mai 2016, abrogând prevederile cap. VIII din O.U.G nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii,

Legea reglementează modul de realizare de către entitățile contractante a achizițiilor sectoriale, procedurile de atribuire a contractelor sectoriale și de organizare a concursurilor de soluții, instrumentele și tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor sectoriale, precum și anumite aspecte specifice în legătură cu executarea contractelor sectoriale.

Domeniul de aplicare al legii nu include serviciile de interes general fără caracter economic. Scopul legii îl constituie asigurarea cadrului legal necesar pentru a realiza achiziționarea de bunuri, servicii și lucrări în condiții de eficiență economică și socială.

Art. 3 al legii cuprinde definițiile relevante aplicării actului normativ, sens în care le reiterăm pe cele mai importante:

a) achiziție sectorială – achiziția de lucrări, de produse sau de servicii prin intermediul unui contract sectorial de către u sau mai multe entități contractante de la operatori economici desemnați de către acestea, cu condiția ca lucrările, produsele sau serviciile achiziționate să fie destinate efectuării uneia dintre activitățile relevante prevăzute la art. 5-11;

b) acord-cadru – acordul încheiat în formă scrisă între u sau mai multe entități contractante și unul sau mai mulți operatori economici care are ca obiect stabilirea termenilor și condițiilor care guvernează contractele sectoriale ce urmează a fi atribuite într-o anumită perioadă, în special în ceea ce privește prețul și, după caz, cantitățile avute în vedere;

c) activități de achiziție auxiliare – activități care constau în furnizarea de asistență și suport pentru activitățile de achiziție, respectiv în u dintre următoarele forme:

(i) infrastructură tehnică care să permită entităților contractante atribuirea de contracte sectoriale sau încheierea de acorduri-cadru pentru lucrări, produse sau servicii;

(ii) asistență și consiliere cu privire la desfășurarea sau structurarea procedurilor de achiziție sectorială;

(iii) pregătirea și administrarea procedurilor de achiziție sectorială în numele și în beneficiul entităților contractante în cauză;

d) activități de achiziție centralizate – activitățile desfășurate de o unitate de achiziții centralizate în mod permanent, în u dintre următoarele forme:

(i) achiziția în nume propriu de produse și/sau servicii destinate unei/unor alte entități contractante;

(ii) atribuirea de contracte sectoriale sau încheierea de acorduri-cadru pentru lucrări, produse sau servicii în numele și pentru o altă/alte entitate contractantă/ entități contractante;

e) entități contractante:

(i) entitățile și instituțiile publice centrale sau locale, precum și structurile din componența acestora care au delegată calitatea de ordonator de credite și care au stabilite competențe în domeniul achizițiilor publice;

(ii) organismele de drept public;

(iii) asocierile care cuprind cel puțin o entitate contractantă dintre cele prevăzute la pct. (i) sau (ii);

f) candidat – orice operator economic care a depus o solicitare de participare în cadrul unei proceduri de licitație restrânsă, negociere competitivă, dialog competitiv sau parteneriat pentru inovare sau care a fost invitat să participe la o procedură de negociere fără invitație prealabilă la procedura concurențială de ofertare;

g) cerințe de etichetare – cerințele care trebuie să fie îndeplinite de lucrări, produse, servicii, procese sau proceduri pentru a obține o anumită etichetă;

h) ciclu de viață – ansamblul etapelor succesive și/sau interdependente, care includ cercetarea și dezvoltarea care urmează a fi efectuate, producția, comercializarea și condițiile acesteia, transportul, utilizarea și întreținerea, pe toată durata existenței unui produs sau a unei lucrări sau a prestării unui serviciu, de la achiziția materiilor prime sau generarea resurselor până la eliminarea, curățarea amplasamentului și încheierea serviciului sau a utilizării;

i) concursuri de soluții – procedurile care permit entității contractante să achiziționeze, în special în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, al arhitecturii și ingineriei sau al prelucrării datelor, un plan sau un proiect selectat de un juriu pe baze concurențiale, cu sau fără acordarea de premii;

j) contract pe termen lung – contractul sectorial încheiat pe o durată de cel puțin 5 ani care cuprinde durata de execuție a lucrărilor ori a construcției, dacă acesta are o componentă care constă în execuție de lucrări ori a unei construcții, precum și durata de prestare a serviciilor, stabilite astfel încât contractantul să obțină un profit rezonabil;

k) contract sectorial – contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici și u sau mai multe entități contractante, care are ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii în scopul realizării activității lor principale în unul dintre domeniile definite de prezenta lege ca fiind relevante;

l) contract sectorial de lucrări – contractul de achiziție sectorială care are ca obiect:

(i) fie exclusiv execuția, fie atât proiectarea, cât și execuția de lucrări în legătură cu u dintre activitățile prevăzute în anexa nr. 1;

(ii) fie exclusiv execuția, fie atât proiectarea, cât și execuția unei construcții;

(iii) realizarea, prin orice mijloace, a unei construcții care corespunde cerințelor stabilite de entitatea contractantă care exercită o influență determinantă asupra tipului sau proiectării construcției;

m) contract sectorial de produse – contractul de achiziție sectorială care are ca obiect achiziția de produse prin cumpărare, inclusiv cu plata în rate, închiriere, leasing cu sau fără opțiune de cumpărare sau prin orice alte modalități contractuale în temeiul cărora entitatea contractantă beneficiază de aceste produse, indiferent dacă dobândește sau nu proprietatea asupra acestora; contractul de achiziție de produse poate include, cu titlu accesoriu, lucrări sau operațiuni de amplasare și de instalare;

n) contract sectorial de servicii – contractul de achiziție sectorială care are ca obiect prestarea de servicii, altele decât cele care fac obiectul unui contract sectorial de lucrări potrivit lit. l);

q) CPV – nomenclatorul de referință în domeniul achizițiilor publice, adoptat prin Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul comun privind achizițiile publice (CPV);

r) document al achiziției – anunțul de participare, documentația de atribuire, precum și orice document suplimentar emis de entitatea contractantă sau la care aceasta face trimitere pentru a descrie sau stabili elemente ale achiziției sectoriale ori ale procedurii de atribuire;

s) documentația de atribuire – documentul achiziției care cuprinde cerințele, criteriile, regulile și alte informații necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă și explicită cu privire la cerințe sau elemente ale achiziției sectoriale, obiectul contractului sectorial și modul de desfășurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificațiile tehnice sau documentul descriptiv, condițiile contractuale propuse, formatele de prezentare a documentelor de către candidați și ofertanți, informațiile privind obligațiile generale aplicabile;

t) drepturi exclusive sau speciale – drepturi acordate de o entitate competentă prin orice act legislativ sau act administrativ al cărui efect constă în limitarea exercitării unei activități relevante la u sau mai multe entități și care afectează substanțial capacitatea altor entități de a desfășura o astfel de activitate;

u) DUAE – documentul unic de achiziții european furnizat în format electronic prin utilizarea formatului standard stabilit de Comisia Europeană, constând în declarația pe propria răspundere a operatorului economic cu privire la îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție;

w) e-Certis – sistemul electronic implementat și administrat de Comisia Europeană cuprinzând informații privind certificate și alte documente justificative solicitate în mod obișnuit de entitățile contractante în cadrul procedurilor de atribuire;

z) furnizor de servicii de achiziție – o persoană de drept public sau de drept privat care oferă pe piață activități de achiziție auxiliare;

cc) licitație electronică – procesul repetitiv desfășurat prin mijloace electronice după o primă evaluare inițială completă a ofertelor, în cadrul căruia ofertanții au posibilitatea de a reduce prețurile prezentate și/sau de a îmbunătăți alte elemente cuantificabile ale ofertelor, care permite clasificarea ofertelor prin metode automate de evaluare;

dd) lucrări de geniu civil – lucrările de construcții menționate în cadrul claselor 45.21, 45.23, 45.24 și 45.25 din anexa nr. 1, cu excepția celor care au ca obiect construcția de clădiri;

ff) ofertă – actul juridic prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziție publică. Oferta cuprinde propunerea financiară, propunerea tehnică, precum și alte documente stabilite prin documentația de atribuire;

gg) ofertă alternativă – oferta care se poate abate într-o anumită măsură de la cerințele documentației de atribuire, dar care asigură realizarea scopului aplicării procedurii de atribuire; hh) ofertant – orice operator economic care a depus o ofertă în cadrul unei proceduri de atribuire;

kk) parteneriat pentru inovare – procedura de atribuire utilizată de entitatea contractantă pentru dezvoltarea și achiziția ulterioară a unui produs, serviciu sau a unor lucrări inovatoare, în condițiile în care soluțiile disponibile pe piață la un anumit moment nu satisfac necesitățile entității contractante;

ll) persoane cu funcții de decizie – conducătorul entității contractante, membrii organelor decizionale ale entității contractante care au legătură cu procedura de atribuire, precum și orice alte persoane din cadrul entității contractante ce pot influența conținutul documentelor achiziției și/sau desfășurarea procedurii de atribuire;

oo) servicii de interes general fără caracter economic – servicii furnizate fără contraprestație, cum ar fi cele care constituie prerogativele tradiționale ale statului, respectiv poliția, justiția și sistemele obligatorii de securitate socială, precum și alte servicii ce pot fi calificate ca fiind fără caracter economic potrivit criteriilor din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene;

pp) sistem dinamic de achiziții – procesul de achiziție organizat în integralitate prin mijloace electronice și deschis, pe întreaga sa perioadă de valabilitate, oricărui operator economic care îndeplinește criteriile de calificare și selecție, pentru achiziții de uz curent, ale căror caracteristici general disponibile pe piață satisfac necesitățile entității contractante;

qq) Sistemul electronic de achiziții publice, denumit în continuare SEAP – desemnează sistemul informatic de utilitate publică, accesibil prin internet la o adresă dedicată, utilizat în scopul aplicării prin mijloace electronice a procedurilor de atribuire și în scopul publicării anunțurilor la nivel național;

ss) solicitare de participare – solicitarea transmisă de operatorul economic împreună cu documentele necesare în vederea îndeplinirii cerințelor de calificare în prima etapă în cadrul unei proceduri de licitație restrânsă, negociere competitivă, dialog competitiv sau parteneriat pentru inovare;

uu) standard – o specificație tehnică adoptată ca standard internațional, standard european sau standard național de către un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetată sau continuă, care nu este obligatorie;

vv) standard european – un standard adoptat de o organizație de standardizare europeană, care este pus la dispoziția publicului;

ww) standard internațional – un standard adoptat de un organism de standardizare internațional, care este pus la dispoziția publicului;

xx) standard național – un standard adoptat de un organism de standardizare național, care este pus la dispoziția publicului;

Pentru mai multe detalii, așteptăm să ne scrieți la adresa: [email protected] !

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020