Ordinul MFP nr. 104/2016 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea procedurii și a condițiilor de autorizare a antrepozitului de taxă pe valoarea adăugată, prevăzut la art. 295 alin. (1) lit. a) pct. 8 liniuța a doua din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și pentru instituirea Comisiei pentru autorizarea antrepozitelor de taxă pe valoarea adăugată și a regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 92 din 8 februarie 2016, intrat în vigoare la data publicării.

Noul Cod fiscal prevede, la art. 295 alin. (1) lit. a) pct. 8, că sunt scutite de TVA livrările de bunuri care urmează să fie plasate în regim de antrepozit de taxă pe valoarea adăugată, după cum urmează:

  • pentru produse accizabile, orice locație situată în România, care este definită ca antrepozit fiscal, în sensul art. 336 pct. 3 din Codul fiscal, respectiv locul în care produsele accizabile sunt produse, transformate, deţinute, primite sau expediate în regim suspensiv de accize de către un antrepozitar autorizat în cadrul activităţii sale;
  • pentru bunuri, altele decât cele anterior enumerate), locațiile definite ca atare prin prezentele norme.

Ordinul MFP nr. 104/2016 prevede că antrepozitul de TVA trebuie să fie autorizat să funcționeze în această calitate de către MFP, cu o singură excepție: antrepozitul de TVA menționat la art. 1 lit. a). Autorizația de funcționare ca antrepozit fiscal este valabilă în mod automat și pentru funcționarea ca antrepozit de taxă pe valoarea adăugată.

Locul ce urmează a fi utilizat cu titlu de antrepozit de TVA trebuie să fie strict deliminat, să aibă acces propriu, iar activitatea ce se desfășoară în acest loc să fie independentă de alte activități desfășurate de persoa care solicită autorizarea și care să nu aibă legătură cu activitatea de antrepozit de TVA.

Persoa care depune cerere pentru obținerea autorizației de antrepozitar de TVA nu trebuie să se încadreze în categoria contribuabililor ce au obligații fiscale restante administrate de ANAF, nu poate fi în stare de lichidare ori în procedura falimentului.

Potrivit Ordinului MFP nr. 104/2016, autorizația pentru un antrepozit de TVA poate fi revocată de către Comisia pentru autorizarea antrepozitelor de taxă pe valoarea adăugată în anumite situații, prevăzute expres iar o nouă autorizație poate fi emisă numai după o perioadă de 6 luni de la data la care decizia de revocare a autorizației devine definitivă în sistemul căilor administrative de atac sau de la data hotărârii judecătorești definitive.

Pentru mai multe detalii, aşteptăm să ne scrieţi la adresa: [email protected], urmând a vă răspunde în cel mai scurt timp !

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020