Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a adoptat procedura de publicare a listelor datornicilor la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile noului Cod de procedură fiscală. Astfel, Ordinul nr. 558/2016, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 78 din 3 februarie 2016 prevede o nouă procedură de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații. Principala modificare constă în faptul că, pe listă se vor regăsi și debitorii persoane fizice alături de persoanele juridice .

Până acum, această procedură era reglementată de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției . Astfel, pentru a descuraja acumularea de arierate bugetare de către contribuabili, persoane fizice și juridice, organele fiscale centrale vor publica pe pagi de internet a Fiscului lista debitorilor „care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații, pentru fiecare buget administrat de organele fiscale centrale”.

Listele vor conține obligațiile fiscale restante existente la sfârșitul trimestrului de raportare și neachitate la data publicării listei .

Potrivit ordinului ANAF , obligațiile fiscale restante sunt:

 • obligații fiscale pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată;
 • diferențele de obligații fiscale principale și accesorii stabilite prin decizie de impunere, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din Codul de procedură fiscală.

Tipurile de obligații fiscale care nu sunt considerate restante:

 • obligațiile fiscale pentru care s-au acordat și sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut în actul de acordare a înlesnirii;
 • obligațiile fiscale stabilite în acte administrative fiscale a căror executare este suspendată în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;
 • obligațiile fiscale cu termene de plată viitoare stabilite în planul de reorganizare judiciară aprobat în condițiile legii.

Începând din acest an, nu vor mai face obiectul publicării în lista datornicilor obligațiile fiscale restante al căror cuantum total este sub plafoanele următoare:

 • 1.500 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de mare contribuabil;
 • 1.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de contribuabil mijlociu;
 • 500 lei, în cazul celorlalte categorii de debitori, inclusiv în cazul persoanelor fizice care înregistrează obligații fiscale restante și din desfășurarea de activități economice în mod independent sau exercită profesii libere;
 • 100 lei, în cazul debitorilor persoane fizice, altele decât cele de la lit. c).

Lista datornicilor la bugetul de stat va cuprinde:

 • Denumirea/numele și prenumele debitorilor;
 • Codul de identificare fiscală – în cazul persoanelor juridice;
 • Localitatea domiciliului fiscal – în cazul persoanelor fizice (nu va fi menționat codul numeric personal);
 • Cuantumul total al obligațiilor fiscale restante (Acesta va fi împărțit, la rândul său, după cum urmează):
 • obligații fiscale principale și obligații fiscale accesorii;
 • obligații fiscale principale și accesorii necontestate, precum și cele contestate, respectiv cele asupra cărora contribuabilul a exercitat căile de atac prevăzute de lege. Aceste obligații vor fi menționate în listă până la soluționarea căilor de atac asupra acestora.

Lista debitorilor și cuantumul acestor obligații se va actualizatrimestial până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare”. Actul normativ recent intrat în vigoare menționează faptul că organul fiscal central va opera, din oficiu, modificările pentru fiecare debitor care își achită obligațiile. Deci, în 15 zile de la achitarea integrală a obligațiilor fiscale restante, acestea vor fi eliminate din listă.

Pentru mai multe detalii, aşteptăm să ne scrieţi la adresa: [email protected], urmând a vă răspunde în cel mai scurt timp !

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020