Atât prin Legea nr. 102 din 2 iulie 2020 cât și prin Legea 223 din 30 octombrie 2020 au fost aduse modificări Legii nr. 31/1990 a societăților care au simplificat procesul de înregistrare și autorizare a unei societăți  și au debirocratizat transferului de părți sociale și a vărsării capitalului social.

 

Așadar, înainte de modificările aduse prin legile enumerate supra, o persoană fizică sau o persoană juridică nu aveau posibilitatea de a fi asociat unic decât într-o singură societate cu răspundere limitată; iar  o societate cu răspundere limitată nu putea avea ca asociat unic o altă societate cu răspundere limitată, alcătuită dintr-o singură persoană. Însă, această interdicție a fost înlăturată motiv pentru care o persoană fizică sau juridică poate să fie asociat unic în mai multe societăți cu răspundere limitată; iar o societate cu răspundere limitată fiind alcătuită dintr-un asociat unic poate  deține calitatea de asociat unic într-o altă societate cu răspundere limitată.

 

De asemnea, articolul 17 din Legea 31/1990 a suferit modificări, sens în care a fost eliminată, pe cale de consecință, obligativitatea declarării pe propria răspundere a asociațiilor privind deținerea calității de asociat unic într-o singură societate.

 

Conform Legii nr. 223 din 30 octombrie 2020,  la înmatricularea societății și la schimbarea sediului social se va prezenta la sediul oficiului registrului comerțului doar documentul care atestă dreptul de folosință asupra spațiului (contract de închiriere/ comodat, extras de Carte Funciară, titlu de proprietate). Astfel, nu mai este necesară declarația autentică pe propria răspundere  privind respectarea condițiilor referitoare la sediul social.

Ultimele modificări legislative stabilesc că după înregistrarea în registrul comerțului, oficiul registrului comerțului transmite documentul care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social la organul fiscal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală în a cărui circumscripție se situează imobilul cu destinație de sediu social. Așadar, nu mai este obligatorie depunerea cererii de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social şi de eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social, odată cu depunerea cererii de înregistrare.

 

Noile prevederi permit funcționarea mai multor societăți în același spațiu atâta timp cât imobilul, prin structura lui și suprafața sa utilă, permite funcționarea mai multor societăți în încăperi diferite sau în spații distinct partajate. Numărul societăților ce funcționează într-un imobil nu poate depăși numărul de încăperi sau spații distincte obținute prin partajare.

 

Legea Legea nr. 102 din 2 iulie 2020 introduce un nou alineat la articolul 17 din Legea 31/1990 care prevede următoarele:

Avizul privind schimbarea destinației imobilelor colective cu regim de locuință, prevăzut de Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, cu modificările ulterioare, nu este necesar atunci când administratorul sau, după caz, administratorii declară pe propria răspundere faptul că la sediul social nu se desfășoară activitate.

 

Legea 223 din 30 octombrie 2020 modifică articolul articolul 36 alineatul (2), litera b) Legea societăților nr. 31/1990  în sensul că dovada efectuării vărsămintelor în condițiile actului constitutiv nu mai este obligatorie în cazul  înființării societăților cu răspundere limitată.

Atenție! Cu toate că nu mai trebuie depusă dovada efectuării vărsămintelor în cazul înființării societăților cu răspundere limitată, obligația de a efectua vărsământul capitalului social subzistă în sarcina asociațiilor.

Totodată, Legea nr. 108/2020 modifică articolul 56 din Legea 129/2019, în sensul că introduce două alineate noi, exceptând de la obligația depunerii declarației de beneficiari reali următoarele persoane juridice:

a) regiile autonome, companiile si societatile nationale si societatile detinute integral sau majoritar de stat;

b) persoanele juridice constituite doar din asociati persoane fizice, atunci cand acestia sunt singurii beneficiari reali.

 

Astfel, s-a simplificat procesul de înființare și autorizare a societățiilor cu răspundere limitată și au fost eliminate anumite obligații prevăzute în sarcina asociațiilor.

 

În concluzie, pentru înființarea societăților nu mai sunt necesare:

  • declarația asociatului unic privind deținerea calității de asociat unic într-o singură societate;
  • declarația pe propria răspundere privind respectarea condițiilor referitoare la sediul social;
  • cererea de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social;
  • avizul privind schimbarea destinației imobilelor colective cu regim de locuință în cazul în care există o declarație a administratorului;
  • declarația de beneficar real în cazul anumitor persoane juridice;
  • dovada efectuării vărsămintelor în cazul înființării societăților cu răspundere limitată.

 

Pentru mai multe informații, ne puteți contacta la sediul cabinetului nostru de avocatură din Sibiu, str. Spartacus, nr. 13A, jud. Sibiu, prin telefon la numărul: 0720.291.919 sau prin e-mail la adresa: [email protected]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020