Din varii motive ajungem să nesocotim dispozițiile legale, fie în mod  conștient, fie din lipsă de atenție sau pe fondul oboselii, stresului acumulat și nu numai. În aceste cazuri, putem fi sancționați cu o amendă contravențională de către autoritățile competente pentru nerespectarea dispozițiilor legale în vigoare.

Având în vedere prezentul context în care suntem nevoiți să completăm o declarație pe propria răspundere în cazul unei deplasări în afara locuinței, există mereu posibilitatea primirii unei amenzi contravenționale dacă prevederile legale nu sunt respectate cu exactitate.

Desigur, nu doar absența declarației, ci și orice altă nerespectare a prevederilor ordonanțelor militare poate conduce la sancționarea contravențională a celui care a săvârșit abaterea.

În decursul stării de urgență, au fost aplicate amenzi contravenționale pentru încălcări ale ordonanței militale precum: deplasarea în afara intervalului orar prevăzut în ordonanță pentru anumite tipuri de vârstă, lipsa adeverinței de la locul de muncă sau a legitimației în cazul în care deplasarea avea acest motiv, necompletarea corespunzătoare a declarației, părăsirea locuinței fără vreun motiv întemeiat după ora 22, ș.a

 

Care sunt sancțiunile care pot fi aplicate pentru nerespectarea prevederilor ordonanțelor militare?

 În cazul persoanelor fizice care nu respectă prevederile ordonanțelor, pot fi aplicate amenzi cuprinse între minimum 2.000 lei și maximum 20.000 lei, iar pentru persoane juridice pot fi aplicate amenzi curpinse între 10.000 de lei și 70.000 de lei.

Pe lângă acestea, au fost introduse și sancțiuni complementare pentru cei care nu respectă prevederile legale care pot fi aplicate pe lângă amendă, în funcție de natura și gravitatea faptei:

-confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenție;

-interzicerea accesului la respectivele bunuri,

-prin aplicarea sigiliului de către organele abilitate;

-suspendarea temporară a activității;

-desființarea unor lucrări;

-refacerea unor amenajări.

 

 

Ce putem face în cazul în care am fost sancționați contravențional?

Vestea bună este că există posibilitatea de a contesta procesul verbal de sancționare, dar și posibilitatea de a achita numai jumătate din cuantumul amenzii cu care ați fost sancționat, dacă efectuați această plată în termenul prevăzut de lege.

Așadar, conform O.U.G. nr. 1/1999 în forma modificată prin O.U.G. nr. 34/2020, contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din cuantumul amenzii aplicate de agentul constatator.  Astfel, contravenienții au posibilitatea de a achita, în termen de 15 zile de la data îmânării/comunicării procesului verbal, doar jumătate din cuantumul amenzii aplicate, și nu jumătate din mininum special precum este prevăzut în O.G. nr. 2/2001.

Însă, având în vedere că prevederile O.U.G. nr. 34/2020 au intrat în vigoare doar în data de 31 martie 2020,  pentru contravențiile comise până la această dată,,este posibilă achitarea a jumătate din minimul  special prevăzut de actul normativ;  iar pentru contravențiile săvârșite în perioada 31 martie-15 mai, este posibilă doar achitarea  a jumătate din cuantumul amenzii aplicate.  

De asemenea, legislația în vigoare oferă posibilitatea contravenienților de a contesta procesul verbal întocmit de către agentul constatator, respectiv de a formula o plângere contravențională împotriva procesului verbal. 

Prin Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 se prevede un termen de termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii în care cel interesat poate formula o plângere împotriva acestuia.

Un aspect important de reținut este faptul că pe durata stării de urgență, termenele de decădere nu încep să curgă, conform Decretului Președintelui României nr. 195/2020 pentru instituirea stării de urgență.  Acest aspect este important atât în ce privește achitarea amenzii, cât și în ce privește  formularea plângerii contravenționale.

Așadar, termenele de 15 zile prevăzute pentru achitarea a jumătate din cuantumul amenzii aplicate (sau după caz, jumătate din cuantumul celor stabilite de lege), cât și pentru formularea plângerii contravenționale,  nu încep să curgă decât după  terminarea stării de urgență.

 Astfel, contravenienții vor avea posibilitatea de a face aceste demersuri începând cu data de 15 mai, până data de în 1 iunie inclusiv.

Totodată, conform prevederilor Decretului Președintelui României nr. 195/2020 privind întreruperea termenelor de decădere, procesele verbale contravenționale nu vor deveni titluri executorii pe perioada stării de urgență și astfel nicio amendă nu va putea fi executată în această perioadă. Desigur, acest lucru nu împiedică persoanele benevole să achite cuantumul amenzii, însă nu oferă nici posibilitatea celor care au achitat deja de a obține returnarea cuantumul sumei, fiind vorba de o plată justificată.

Un alt considerent de avut în vedere în cazul formulării plângerii contravenționale, este că prevederile O.U.G. nr. 34/2020 stabilesc că plângerea formulată împotriva procesului- verbal de constatare a contravenției nu suspendă executarea sancțiunilor contravenționale complementare aplicate.

 

Ce aspecte trebuie avute în vedere în cadrul formulării plângerii contravenționale?

 Plângerea contravențională poate fi fundamentată atât pe argumente de fapt, prin care să fie prezentată situația concretă, cât și de drept, în care să fie indicate dispozițiile legale a căror încălcare le invocă petentul.

În cazul în care se atacă procesul verbal contravențional pe motive de netemeinicie sau/și nelegalitate, trebuie indicate cu exactitate prevederile legale a căror nerespectare se invocă pentru admisibilitatea plângerii contravenționale.

De exemplu, legea prevede faptul că procesul verbal contravențional va cuprinde în mod obligatoriu: data și locul unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea și instituția din care face parte agentul constatator; numele, prenumele, domiciliul și codul numeric personal ale contravenientului, descrierea faptei contravenționale cu indicarea datei, orei și locului în care a fost săvârșită, precum și arătarea împrejurărilor care pot servi la aprecierea gravității faptei și la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabilește și se sancționează contravenția; indicarea societății de asigurări, în situația în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulație; posibilitatea achitării, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ; termenul de exercitare a căii de atac și instanța la care se depune plângerea.

De asemenea, legea mai prevede faptul că procesul-verbal se semnează pe fiecare pagina de agentul constatator și de contravenient. 

Așadar, în cazul în care procesul verbal nu este întocmit conform acestor prevederi, aveți posibilitatea de formula plângere contravențională în acest sens. Acestea sunt doar câteva din multitudinea de motive de drept pentru care un proces verbal poate fi atacat.

În cazul în care vă aflați în situația de a fi sancționat contravențional, vă invităm a proceda la analiza procesului verbal care vă este în posesie, cât și a textului legal indicat anterior pentru a afla cu ușurință dacă acesta a fost întocmit corespunzător sau nu.

În caz negativ, vă aducem la cunostință faptul că mai există posibilitatea de a formula plângere contravențională pentru alte aspecte decât cele prezentate cu titlu de exemplu.

Este bine de știut faptul că este înlăturat caracterul contravențional al faptei în cazul în care vă aflați într-una din următoarele circumstanțe la momentul săvârșirii faptei: – legitimă apărare, stare de necesitate, constrângere fizică sau morală, caz fortuit, iresponsabilitate, beție involuntare completă, eroare de fapt, precum și infirmitate-  dacă aceasta are legătura cu fapta săvârșită.

De asemenea, minorul sub 14 ani nu răspunde contravențional, iar pentru minorii care au vârsta de 14 ani împlinită, minimul și maximul amenzii stabilite în actul normativ pentru fapta săvârșită se reduc la jumătate.

Totodată, aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale se prescrie în termen de 6 luni de la data săvârșirii faptei. Așadar, în cazul în care au trecut minim 6 luni de la data săvârșirii contravenției, aplicarea sancțiunii contravenționale a amenzii nu mai este posibilă.

 

Ați fost sancționat cu amendă contravențioanlă pe perioada stării de urgență?

Suntem siguri că încălcarea dispozițiilor ordonanțelor milutare nu a avut la bază reaua-credință a dumneavoastră, ci a fost rezultatul  neatenției, grabei sau uitării. Chiar dacă nu sunteți singurul în această ipostază, vestea bună este că fiecare circumstanță/situație în care a avut loc abaterea este diferită, și că aceasta poate fi prezentată în fața unui judecător prin intermediul unei plângeri contravenționale.

Tocmai de aceea, vă invităm să ne contactați și ne prezentați exact situația și motivele aplicării sancțiunii contravenționale, iar echipa noastră de avocați vă stă la dispoziție pentru a vă oferi consultanță juridică de specialitate și pentru a vă reprezenta în fața instanței de judecată în acest sens.

Biroul nostru se află în Sibiu, str. Spartacus, nr. 13A, însă pe perioada pandamiei de Coronavirus ne puteți contacta la telefon 0720291919 sau prin intermediul e-mail-ului la adresa [email protected], urmând să stabilim împreună detaliile asupra felului în care se va desfășura colaborarea noastră.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020