În data de 7 februarie 2017, Plenul Curții Constituționale, legal învestit, a luat în dezbatere în cadrul controlului anterior promulgării, următoarele obiecții de neconstituționalitate:

1 .  În ceea ce privește obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru completarea O.U.G nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori,  obiecție formulată de Guvernul României, Curtea Constituțională a admis-o constatând că Legea pentru completarea Ordonanţei este neconstituțională, în ansamblul ei.

În argumentarea soluției, Curtea a reținut că legea a fost adoptată cu încălcarea principiului bicameralismului, consacrat de dispoziţiile art.61 alin.(2) din Legea fundamentală. Prin urmare, legea, în redactarea adoptată de Camera Deputaţilor, se îndepărtează în mod substanţial atât de textul adoptat în Senat, cât şi de obiectivele urmărite de iniţiativa legislativă, prin modificările aduse, Camera decizională reglementând dispoziţii care nu au fost niciodată şi în nicio formă puse în dezbaterea Senatului, ca primă Cameră sesizată. Aceste modificări sunt semnificative, de substanţă, și privesc lipsa acordului de voinţă în ceea ce priveşte operaţiunile de conversie a contractelor de credit și realizarea conversiei la cursul de schimb franc elveţian/leu valabil la data încheierii contractului de credit, iar nu la data conversiei.

De asemenea, Curtea a constatat că legea supusă controlului de constituționalitate reglementează o impreviziune aplicabilă  ope legis, prevăzând expres obligaţia creditorilor contractelor de credit acordate în franci elveţieni de a efectua conversia în lei a soldului creditului exprimat în franci elveţieni la „cursul de schimb al Băncii Naţionale a României valabil la data încheierii contractului/convenției de credit în franci elvețieni”.  Mai mult, în jurisprudența sa (Decizia nr.623 din 25 octombrie 2016), Curtea a sancționat instituția impreviziunii aplicabilă ope legis, arătând că aceasta nu poate fi recunoscută, fiind în contradicție cu prevederile constituționale ale art.1 alin.(3) privind statul de drept, art.21 alin.(3) privind dreptul la un proces echitabil și ale art.124 privind înfăptuirea justiției. Astfel, numai instanța judecătorească are competența şi obligația să aplice impreviziunea dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile existenţei acesteia.

2.Curtea Constituțională a admis de asemenea și obiecția de neconstituționalitate a Legii privind procedura interpretării actelor normative, obiecție formulată de Guvernul României și a constatat că dispozițiile acesteia sunt neconstituționale.

Curtea a constatat, în esență, că dispozițiile referitoare la: introducerea competenței autorităților administrative de a emite acte administrative normative interpretative, interpretarea oficială realizată de un organ de stat aparţinând puterii executive sau judecătoreşti, acordarea dreptului la inițiativă legislativă Avocatului Poporului în privința legilor interpretative, procedura de adoptare a legilor/ ordonanțelor/ ordonanțelor de urgență interpretative, reglementarea unor aspecte referitoare la competența Curții Constituționale sau la limitarea sferei actelor normative privitoare la care Președintele României poate solicita reexaminarea legii încalcă art.1 alin.(5) privind principiul legalităţii şi cel al securităţii raporturilor juridice, art.61 alin.(1) privind rolul Parlamentului, art.64 alin.(1) privind regulamentul Camerelor, art.65 privind ședințele Camerelor Parlamentului, art.73 alin.(3) lit.t) coroborat cu art.142 alin.(5) şi art.146 lit.l) din Constituţie referitor la funcționarea Curții Constituționale potrivit legii sale organice, art.74 privind inițiativa legislativă, art.77 privind reexaminarea legii, art.108 alin.(1) şi art.115 privind actele de reglementare primară adoptate de Guvern în temeiul delegării legislative și art.124 privind înfăptuirea justiției.

Ambele decizii sunt definitive și general obligatorii și se comunică Preşedintelui României, preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi prim-ministrului. Argumentele reţinute în motivarea soluțiilor vor fi prezentate în cuprinsul deciziilor, care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Sursa: Compartimentul Relaţii externe, relaţii cu presa şi protocol al Curţii Constituţionale 

Pentru mai multe detalii, așteptăm să ne scrieți la adresa: [email protected] !

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020