Procedura de expropriere este reglementată de Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică și Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local.

Conform Constituției României, nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire.

Prima etapă a exproprierii constă în declararea utilității publice a lucrărilor de interes național sau de interes local, utilitate care se declară de către Guvern pentru lucrările de interes naţional şi de către consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru lucrările de interes local.

Declararea utilităţii publice se face numai după efectuarea unei cercetări prealabile şi condiţionat de înscrierea lucrării în planurile urbanistice şi de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii, pentru localităţi sau zone unde se intenţionează executarea ei.

După declararea utilităţii publice, expropriatorul imobilului va executa planurile cuprinzând terenurile şi construcţiile propuse spre expropriere, cu indicarea numelui proprietarilor, precum şi a ofertelor de despăgubire.

Etapele procedurii de expropriere sunt:

  1. a) aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai lucrărilor de interes național, județean sau local;
  2. b) consemnarea sumei individuale aferente reprezentând plata despăgubirii pentru imobilele care fac parte din coridorul de expropriere și afișarea listei proprietarilor imobilelor;
  3. c) transferul dreptului de proprietate;
  4. d) finalizarea formalităților aferente procedurii de expropriere.

Expropriatorul are obligația notificării intenției de expropriere, precum și a listei imobilelor ce urmează a fi expropriate, notificare care se transmite prin poștă către proprietari. Notificarea va cuprinde și termenul de eliberare a imobilului, care nu poate fi mai mic de 30 de zile lucrătoare.

În termen de 20 de zile calendaristice de la data notificării, proprietarii imobilelor cuprinse în listă au obligația prezentării la sediul expropriatorului, în vederea depunerii documentelor care să ateste dreptul de proprietate sau alt drept real pentru stabilirea unei juste despăgubiri.

În termen de 5 zile de la expirarea termenului prevăzut în notificare expropriatorul are obligația emiterii deciziei de expropriere.

Decizia de expropriere constituie titlu executoriu pentru predarea bunului imobil, atât împotriva celor expropriați, cât și împotriva celor care pretind un drept legat de bunul imobil expropriat, până la soluționarea definitivă și irevocabilă a litigiului legat de proprietatea bunului imobil expropriat.

Odată cu emiterea deciziei de expropriere operează de drept și transferul de proprietate, însă sub condiția consemnării sumelor aferente cu titlu de despăgubire.

Contestarea exproprierii propriu-zise, atunci când se contestă întrunirea condițiilor legale de expropriere se face urmând procedura prevăzută de Legea privind contenciosul administrativ nr.554/2004. În această situație ceea ce se contestă este decizia de expropriere.

Totuși, trebuie să știți că în situația formulării unei contestații asupra deciziei de expropriere aceasta nu suspendă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile în cauză!

 

Ce se întâmplă atunci când se dorește contestarea numai a valorii despăgubirii și nu a exproprierii propriu-zise?

Plata despăgubirilor pentru imobilele expropriate se face în baza cererilor adresate de către titularii drepturilor reale, precum și de către orice persoană care justifică un interes legitim. În cazul în care titularii drepturilor reale nu depun cererea și/sau documentele doveditoare, expropriatorul va notifica acestora sumele propuse pentru plata despagubirilor și le va consemna într-un cont bancar deschis pe numele expropriatului.

Despăgubirea trebuie să se compună din valoarea reală a imobilului şi din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane îndreptăţite.

La calcularea cuantumului despăgubirilor se vor ţine seamă de preţul cu care se vând, în mod obişnuit, imobilele de acelaşi fel în unitatea administrativ-teritorială, la data întocmirii raportului de expertiză, precum şi de daunele aduse proprietarului sau, după caz, altor persoane îndreptăţite, luând în considerare şi dovezile prezentate de aceştia.

Totodată, trebuie să se țină seamă de expertizele întocmite și actualizate de camerele notarilor publici, la momentul transferului dreptului de proprietate.

Pentru a stabili valoarea de despăgubire, expropriatorul numește o comisie de verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real care emite o hotărâre de stabilire a cuantumului despăgubirii.

Expropriatul nemulțumit de cuantumul despăgubirii se poate adresa instanței judecătorești competente în termenul general de prescripție (3 ani), care curge de la data la care i-a fost comunicată hotărârea de stabilire a cuantumului despăgubirii, sub sancțiunea decăderii, fără a putea contesta transferul dreptului de proprietate către expropriator asupra imobilului supus exproprierii.

Din nou, exercitarea căilor de atac nu suspendă efectele hotărârii de stabilire a cuantumului despăgubirii sau transferului dreptului de proprietate.

 

În situația în care constați că dreptul d-voastră de proprietate a fost afectat printr-o expropriere nelegală sau dacă nu sunteți mulțumit de valoarea de despăgubire, aceasta fiind inferioară valorii reale, nu ezitați să vă protejați drepturile.

 

Pentru informații suplimentare nu ezita să ne contactezi la adresa de e-mail [email protected] sau la numărul de telefon 0720.291.919.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020