Începând cu data de 1 februarie 2021, procedura privind vânzarea terenurilor agricole din extravilan se modifică semnificativ, iar în cele ce urmează, urmează să vă arătăm cele mai importante schimbări.

Această procedură este reglementată în prezent de  Legea 175/2020 care aduce schimbări majore în procesul de publicare a ofertelor de  vânzare a terenurilor agricole  din extravilan începând cu data de 01.02.2021, cu  excepția ofertelor în curs de soluționare, depuse până  la data de 13 Octombrie 2020, terenurile aferente acestor oferte se vor putea înstrăina până la data de 31 Ianuarie 2021 după regulile anterioare stabilite de Legea 17/2014. Legea stabilește modul de vânzare a terenurilor respectând condițile de fond și de formă prevăzute de Legea nr. 287/2009 din Codul civil, republicat, cu modificările ulterioare, și a dreptului de preempțiune, la preț și în condiții egale, în ordine de rang.

Astfel, s-au lărgit categoriile de preemptori și s-au înăsprit condițiile ce trebuie îndeplinite pentru a aceștia, după cum urmează:

 • rang I: coproprietarii, rudele de gradul I, soții, rudele și afinii până la gradul al treilea inclusiv;
 • rang II: proprietarii investițiilor agricole pentru culturile de pomi, viță-de-vie, hamei, irigații exclusiv private și/sau arendașii. În cazul în care pe terenurile supuse vânzării se află investiții agricole pentru culturile de pomi, viță- de-vie, hamei și pentru irigații, prioritate la cumpărarea acestor terenuri au proprietarii acestor investiții;
 • rang III: proprietarii și/sau arendașii terenurilor agricole vecine cu terenul supus vânzării;
 • rang IV: tinerii fermieri;
 • rang V: unitățile de cercetare și dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, precum și instituțiile de învățământ cu profil agricol
 • rang VI: persoane fizice cu domiciliul/reședința situat/situată în unitățile administrativ- teritoriale unde este amplasat terenul sau în unitățile administrativ-teritoriale vecine;
 • rang VII: statul român, prin Agenția Domeniilor Statului.

 

Condițiile persoanelor fizice interesate de achiziționarea terenurilor agricol:

În cazul în care titularii dreptului de preempțiune nu își manifestă intenția de a cumpăra terenul în termen de 45 de zile lucrătoare de la publicarea ofertei, înstrăinarea prin vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan se poate face către persoanele fizice cu respectarea următoarelor condiții cumulative:

 • să aibă domiciliul/reședința situat/situată pe teritoriul național pe o perioadă de cel puțin 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare;
 • să desfășoare activități agricole pe teritoriul național pe o perioadă de cel puțin 5 ani, anterior înregistrării acestei oferte;
 • să fie înregistrate de autoritățile fiscale române cu minimum 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan.

 

Condițiile persoanelor juridice interesate de achiziționarea terenurilor agricol:

În cazul în care titularii dreptului de preempțiune nu își manifestă intenția de a cumpăra terenul în termen de 45 de zile lucrătoare de la publicarea ofertei, înstrăinarea prin vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan se poate face către persoanele fizice cu respectarea următoarelor condiții cumulative:

 

 • să aibă sediul social și/sau sediul secundar situat pe teritoriul național pe o perioadă de cel puțin 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare;
 • să desfășoare activități agricole pe teritoriul național pe o perioadă de cel puțin 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan;
 • să prezinte înscrisurile din care să reiasă că, din venitul total al ultimilor 5 ani fiscali, minimum 75% reprezintă venit din activități agricole, așa cum sunt prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, clasificate conform codului CAEN prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale;
 • asociatul/acționarul care deține controlul societății să aibă domiciliul situat pe teritoriul național pe o perioadă de cel puțin 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan;
 • în cazul în care în structura persoanelor juridice, asociații/acționarii care dețin controlul societății sunt alte persoane juridice, asociații/acționarii care dețin controlul societății să facă dovada domiciliului situat pe teritoriul național pe o perioadă de cel puțin 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan.

 

Dacă niciunul dintre potențialii cumpărători nu îndeplinește condițiile pentru a putea cumpăra terenul agricol situat în extravilan, înstrăinarea acestuia prin vânzare se poate face către orice persoană fizică sau juridică, în condițiile Legii nr. 17/2014.

Menționăm că  nerespectarea condițiilor prevăzute mai sus va atrage nulitatea absolută a contractului astfel încheiat, fiind prevăzute  amenzi cuprinse între 100.000 și 200.000 lei.

Pentru mai multe informații, ne puteți contacta la sediul cabinetului nostru de avocatură din Sibiu, str. Spartacus, nr. 13A, jud. Sibiu, prin telefon la numărul: 0720.291.919 sau prin e-mail la adresa: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020