Trebuie să știți că Asociațiile de proprietari dețin calitatea de Operator în sensul Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal.

Astfel, reamintim că termenul de Operator desemnează persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

Cum pot asociațiile de proprietari să prelucreze datele cu caracter personal ale proprietarilor sau locatarilor? În primul rând, asociațiile de proprietari trebuie să respecte principiul legalității prelucrării (art.6 RGPD), astfel încât prelucrarea va fi legală numai dacă se efectuează în baza unuia dintre următoarele temeiuri:

  1. a) consimțământul persoanei vizate;
  2. b) exercutarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
  3. c) îndeplinirea unei obligații legale care îi revine operatorului;
  4. d) protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate;
  5. e) îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul;
  6. f) protejarea intereselor legitime ale operatorului;

Dacă temeiurile prevăzute la lt. d și e sunt mai greu de imaginat în cazul asociațiilor de proprietari, nu la fel putem spune și despre celelalte, care sunt cel mai des întâlnite în practică.

Totodată, prelucrarea trebuie să respecte următoarele principii (art.5 RGPD): legalitatea, echitatea și transparența, limitarea prelucrării la ceea ce este necesar în raport de scopul pentru care sunt prelucrate, reducerea la minimum a datelor, exactitatea, integralitatea și confidențialitatea.

Ne vom axa poate pe cel mai sensibil subiect din această categorie de operatori, și anume posibilitatea asociațiilor de proprietari de a publica listele de plată. Trebuie să știți că o astfel de publicare a listelor de plată reprezintă o formă de prelucrare a datelor cu caracter personal, fiind circumscrisă divulgării datelor cu caracter personal.

Având în vedere temeiurile de prelucrare, precum și principiile expuse mai sus, asociațiile de proprietari vor putea proceda la publicarea listelor de plată numai dacă persoanele vizate în cauză și-a exprimat consimțământul în acest sens.

În această situație nu poate fi identificat un alt temei legal de prelucrare, decât consimțământul persoanei vizate, astfel încât, înainte de publicarea listelor de plată, asociațiile de proprietari, pe lângă informarea corespunzătoare și completă a persoanelor vizate, trebuie să obțină consimțământul acestora.

Operatorul trebuie să fie în măsură să demonstreze exprimarea consimțământului de către persoanele vizate, astfel încât cel mai potrivit ar fi ca acestea să semneze o declarație de consimțământ.

Operatorul ar trebui să țină o evidență a consimțămintelor exprimate și să nu procedeze la publicarea datelor cu caracter personal ale acelor persoane vizate care nu și-au exprimat consimțământul.

Un alt subiect de interes este cel a prelucrării datelor cu mijloace de supraveghere video. O astfel de prelucrare trebuie să țină cont atât de prevederile Regulamentului General de Protecție a Datelor, cât și ale Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.

De la bun început trebuie să știm că prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video are la bază ca temei de prelucrare protejarea interesului legitim al operatorului, aceasta nereprezentând o obligație legală a operatorului.

Legea nr.333/2003 nu poate fi invocată în justificarea existenței unei obligații legale a operatorului de a-și instala sisteme de supraveghere video, deoarece această lege deși instituie obligativitatea entităților de a lua măsuri de protecție și pază a obiectivelor, lasă totodată liberatatea acestora de a alege asupra sistemelor efective pe care înțeleg să le folosesc.

În acest context, este evident că prelucrarea datelor cu caracter personal prin sisteme de supraveghere video are la bază protejarea interesului legitim al operatorului.

Pentru ca o astfel de prelucrare să fie legală este necesar ca anterior să se procedeze la evaluarea interesului legitim pentru a se stabili care este natura exactă a interesului legitim, dacă prelucrarea este necesară pentru un interes legitim, care sunt drepturile și libertățile asupra cărora impactează interesul legitim și care ar fi impactul neprocesării.

Numai după ce se stabilește că interesul legitim primează față de drepturile și libertățile persoanelor vizate, operatorul poate proceda la prelucrarea datelor cu caracter personal în baza acestui temei.

Având în vedere că organul de conducere al asociațiilor de proprietari este adunarea generală, decizia cu privire la prelucrarea datelor prin sisteme de supraveghere video trebuie adoptată de către aceasta.

După ce s-a adoptat o astfel de decizie, pasul următor îl reprezintă informarea persoanelor vizate asupra acestei forme de prelucrare. Informarea se asigură atât printr-o descriere efectivă a modalității de prelucrare, a scopului, duratei, destinatarii, etc., cât și printr-o semnalizare a existenței camerelor de supraveghere video prin pictograme corespunzătoare.

Astfel, pentru ca prelucrarea datelor de către asociațiile de proprietari să dobândească un caracter legal, trebuie să țineți cont de regulile expuse mai sus.

 

Pentru informații suplimentare nu ezitați să ne contactați la adresa de e-mail [email protected] sau la numărul de telefon 0720.291.919.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020