Pentru a exista stabilitate și productivitate în relația dintre angajați-angajatori este necesar ca toate negocierile să se desfășoare într-un cadru legal care să permită desfășurarea consultărilor și un dialog permanent între partenerii sociali.

Prin parteneri sociali se înțeleg sindicatele sau organizațiile sindicale, angajatorii sau organizațiile patronale, precum și reprezentanții autorităților administrației publice, care interacționează în procesul de dialog social.

Dialogul social reprezintă procesul voluntar prin care partenerii sociali se informează, se consultă și negociază în vederea stabilirii unor acorduri în probleme de interes comun.

Cu siguranță cel mai eficient mod de protejare a drepturilor și intereselor salariaților este prin constituirea unei organizații de tip colectiv care are ca scop protejarea acestor drepturi și interese, în detrimentul unei apărări individuale.

Pentru a putea promova interesele profesionale, economice și sociale ale salariaților, precum și pentru a apăra drepturile acestora, astfel cum sunt prevăzute în contractul colectiv de muncă sau în contractele individuale de muncă, salariații au posibilitatea constituirii de sindicate.

Sindicatele urmează să reprezinte interesele membrilor lor prin participarea acestora la negociere și încheierea contractelor colective de muncă, tratative sau acorduri cu autoritățile publice și cu patronatele.

Totodată, sindicatele au competența de a reprezenta salariații în conflictele de muncă în care aceștia sunt implicați.

Organizația sindicală poate, în condițiile prevăzute de statut să mai desfășoare următoarele activități:

a) să sprijine material membrii săi în exercitarea profesiunii;

b) să constituie case de ajutor proprii;

c) să editeze și să tipărească publicații proprii;

d) să înființeze și să administreze, în condițiile legii, în interesul membrilor săi, unități sociale, de cultură, învățământ și cercetare în domeniul activității sindicale, societăți comerciale, de asigurări, precum și bancă proprie;

e) să constituie fonduri proprii pentru ajutorarea membrilor săi;

f) să organizeze și să sprijine material și financiar activități cultural-artistice;

g) să organizeze și să desfășoare cursuri de pregătire și calificare profesională, în condițiile legii;

h) să desfășoare și alte activități prevăzute prin statut, în condițiile legii.

În vederea realizării scopului pentru care sunt constituite, organizațiile sindicale au dreptul să folosească mijloace specifice, cum sunt: negocierile, procedurile de soluționare a litigiilor prin conciliere, mediere, arbitraj, petiție, pichet de protest, marș, miting și demonstrație sau grevă, în condițiile prevăzute de lege.

Care sunt însă condițiile pentru a putea constitui un sindicat?

  • Un număr de cel puțin 15 angajați din aceeași unitate;
  • Întocmirea actelor statutare;
  • Dobândirea personalității juridice a sindicatului;
  • Obținerea reprezentativității;

O persoană poate face parte, în același timp, numai dintr-o singură organizație sindicală la același angajator.

Statutul reprezintă documentul care reglementează regulile referitoare la constituirea, organizarea, funcționarea, reorganizarea și încetarea activității organizației sindicale.

Pentru ca organizația sindicală să poate să funcționeze este necesar să i se acorde personalitate juridică. Competența în acest sens aparține judecătoriei în a cărei rază teritorială își are sediul acesta.

În acest sens, organizația sindicală trebuie să depună la judecătorie, împreună cu cererea de acordare a personalității juridice, originalul și câte două copii certificate după următoarele documente:

a) procesul-verbal de constituire a sindicatului, semnat de membrii fondatori;

b) statutul;

c) lista membrilor organului executiv de conducere a sindicatului, cu menționarea numelui, prenumelui, codului numeric personal, profesiunii/funcției și a domiciliului acestora.

Judecătoria verifică îndeplinirea condițiilor de fond și de formă prin pronunțarea unei hotărâri judecătorești de admitere sau de respingere, hotărârea fiind supusă numai apelului.

În situația admiterii cererii, judecătoria va dispune înscrierea sindicatului în registrul special al sindicatelor, personalitatea juridică fiind acordată de la data înscrierii în registrul special al sindicatelor.

Sindicatele legal constituite se pot asocia după criteriul sectoarelor de activitate.

Două sau mai multe sindicate constituite în cadrul aceluiași sector de activitate se pot asocia în vederea constituirii unei federații sindicale.

Două sau mai multe federații sindicale din sectoare de activitate diferite se pot asocia în vederea constituirii unei confederații sindicale.

Federațiile sau confederațiile sindicale pot constitui din sindicatele componente uniuni sindicale teritoriale.

Pentru ca organizațiile sindicate să fie reprezentative la nivel național, de sector de activitate, de grup de unități și de unitate organizațiile sindicale trebuie parcursă o altă etapă.

Ce reprezintă reprezentativitatea? Desemnează acel atribut al organizațiilor sindicale sau patronale dobândit potrivit prevederilor prezentei legi, care conferă statutul de partener social abilitat să își reprezinte membrii în cadrul dialogului social instituționalizat.

Constatarea reprezentativității organizației sindicale este de competența judecătoriei care a acordat personalitatea juridică, aceasta fiind competentă să se pronunțe asupra îndeplinirii condițiilor de reprezentativitate la nivel national, la nivel de sector de activitate sau grup de unități sau la nivel de unitate.

Anterior însă formulării unei astfel de cereri către instanță este necesar să se comunice către Inspectoratul Teritorial de Muncă de la locul unde se află sediul organizației sindicale o copie a dosarului de reprezentativitate.

Ulterior, trebuie înaintată către judecătorie cererea de constatare a reprezentativității împreună cu următoarele documente.

A. la nivel național:

a) copie a hotărârii judecătorești definitive de dobândire a personalității juridice de confederație și a ultimei hotărâri judecătorești definitive de modificare a statutului și/sau a componenței organelor executive de conducere;

b) extras din ultimul buletin statistic publicat privind numărul total de angajați din economia națională;

c) declarațiile semnate de reprezentanții legali ai federațiilor sindicale membre în care se specifică numărul total de membri de sindicat din fiecare federație, precum și o situație cumulativă semnată de reprezentantul legal al confederației sindicale cuprinzând lista federațiilor componente și numărul total de membri ai acestora;

d) dovada depunerii la Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social a unei copii a dosarului de reprezentativitate;

B.la nivel de sector de activitate sau grup de unități:

a) copie a hotărârii judecătorești definitive de dobândire a personalității juridice de federație și a ultimei hotărâri judecătorești definitive de modificare a statutului și/sau a componenței organelor de conducere;

b) declarațiile semnate de reprezentanții legali ai sindicatelor componente în care se specifică numărul total de membri de sindicat din fiecare unitate, precum și o situație cumulativă semnată de reprezentantul legal al federației sindicale;

c) datele Institutului Național de Statistică privind numărul total de angajați din sectorul de activitate respectiv sau, în cazul grupului de unități, declarațiile angajatorilor din grup privind numărul angajaților fiecărei unități;d) dovada depunerii la Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social a unei copii a dosarului de reprezentativitate;

C.la nivel de unitate:

a) copie a hotărârii judecătorești definitive de dobândire a personalității juridice de către sindicat și a ultimei hotărâri judecătorești definitive de modificare a statutului și/sau componenței organului executiv de conducere;

b) declarație semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind numărul total de membri;

c) dovadă privind numărul de angajați din unitate, eliberată de angajator;

d) dovada depunerii la inspectoratul teritorial de muncă a unei copii a dosarului de reprezentativitate.

 

Pentru mai multe detalii ne puteți contacta la adresa de e-mail [email protected] sau la numărul de telefon 0720.291.919, putând apela la serviciile noastre specializate în ceea ce privește înființarea unei societăți.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020