Problema în discuție a generat interpretări distincte în rândul instanțelor judecătorești, fapt care prezintă un impact deosebit cu privire la căile legale puse la dispoziția creditorilor pentru a pune în executare un contract privind serviciile financiare încheiat la distanță.

Trebuie să înțelegem întâi noțiunile utilizate în articolul de față:

Prin serviciu financiar se înțelege orice serviciu bancar, de credit, de asigurare, pensii individuale, servicii de investiţii financiare reglementate de Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare sau orice servicii referitoare la plata în natură.

Prin contract la distanţă se înțelege contractul de furnizare de servicii financiare încheiat între un furnizor şi un consumator, în cadrul unui sistem de vânzare la distanţă sau al unui sistem de furnizare de servicii organizat de către furnizor care utilizează în mod exclusiv, înainte şi la încheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicaţie la distanţă.

Conform art. 120 din OUG 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului: Contractele de credit, inclusiv contractele de garanţie reală sau personală, încheiate de o instituţie de credit constituie titluri executorii. Totodată, conform art. 52 din Legea 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare: Contractele de credit încheiate de o instituție financiară nebancară, precum și garanțiile reale și personale afectate garantării creditului constituie titluri executorii.

Titlul executoriu desemnează înscrisul care, fiind încheiat în mod valabil, permite punerea în executare a creanței pe care o constată, fără a mai fi necesară inițierea unui litigiu care să aibă ca finalitate obținerea unui titlu executoriu.

Legea stabilește sfera actelor în temeiul cărora se poate proceda la executarea silită. Puterea executorie este conferită de lege, ceea ce înseamnă că părțile nu ar putea conferi un astfel de caracter unui anumit înscris.

Contractul de credit se include în categoria înscrisurilor sub semnătură privată, motiv pentru care trebuie să respecte condițiile legale pentru a putea beneficia de efectele conferite unor astfel de înscrisuri și mai cu semnă, de caracterul unui titlu executoriu.

Contractul privind serviciile financiare poate fi încheiat și la distanță, ceea ce înseamnă că părțile nu trebuie să fie prezente pentru a semna în format material contractul, ci acesta poate fi încheiat prin mijloace la distanță, iar momentul încheierii contractului îl va reprezenta momentul primirii mesajului de confirmare de către consumator, referitor la comanda sa.

Astfel, întrebarea care s-a pus a fost dacă contractul privind serviciile financiare încheiat la distanță și care nu poartă o semnătură olografă sau o semnătură electronică extinsă reprezintă titlu executoriu? Sau dacă pentru a beneficia de calitatea de titlu executoriu este necesar ca un astfel de contract să poarte o semnătură olografă sau o semnătură electronica extinsă?

Divergența de opinii a fost înlăturată odată cu pronunțarea de către Înalta Curte de Casație și Justiție a deciziei pronunțate în recurs în interesul legii, respectiv a Deciziei nr. 23 din cadrul dosarului nr. 3162/1/2018 prin care s-au stabilit următoarele: contractul privind serviciile financiare încheiat la distanţă în conformitate cu dispoziţiile art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 85/2004 constitutie titlu executoriu în lipsa semnăturii olografe sau a semnăturii electronice extinse, cu excepţia situaţiei în care părţile impun semnătura drept condiţie de validitate a contractului.

În aceste condiții, creditorii reprezintând instituții financiare nebancare trebuie să știe că și în cazul contractelor încheiate la distanță, în situația neachitării ratelor scadente, au posibilitatea punerii în executare a acestora în mod direct, având în vedere că reprezintă titluri executorii și nu trebuie ca în prealabil să se adreseze instanțelor de judecată cu o cerere de chemare în judecată în vederea obținerii unei hotărâri judecătorești care să constituie titlu executoriu.

Totodată, și debitorii trebuie să aibă în vedere implicațiile pe care le are încheierea unui contract la distanță pentru servicii financiare, deoarece un simplu click generează obligații extrem de importante, iar executarea silită poate fi pornită imediat atunci când termenele contractuale de plată nu au fost respectate.

În cazul în care aveți nevoie de mai multe informații, ne puteți contacta la sediul cabinetului nostru de avocatură din Sibiu, str. Spartacus, nr. 13A, jud. Sibiu, prin telefon la numărul: 0720291919 sau prin e-mail la adresa: [email protected]

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020