Ce este somația europeană de plată?

Dezvoltarea tot mai alertă a relațiilor comerciale ce exced granițele unui stat membru al U.E a condus la necesitatea instituirii unui instrument eficient de recuperare a creanțelor născute din raporturi contractuale cu comercianții, si anume, somația europeană de plată.

Somația europeană de plată este o procedură urgentă și sumară, lipsită de caracter contencios, bazată pe formulare standard, care a fost instituită prin Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2006, cu scopul de a simplifica, accelera și reduce costurile litigiilor transfrontaliere referitoare la creanțele pecuniare necontestate.

! Prezenta procedură este recunoscută și are valoare executorie în toate statele membre ale Uniunii Europene, cu excepția Danemarcei.

Procedura somației europene de plată se aplică doar în materie civilă și comercială, indiferent de natura instanței. Prezenta procedura NU se aplică în materie fiscală, vamală sau administrativă, precum și anumitor aspecte precum;

 • Răspunderea statului pentru acțiuni și omisiuni comise în exercitarea puterii publice;
 • Regimurile matrimoniale;
 • Falimentele, procedurile privind lichidarea societăților insolvabile sau a altor persoane juridice și concordatele;
 • Asigurările sociale;
 • Creanțele care decurg din obligații necontractuale, cu excepția situațiilor în care acestea au făcut obiectul unui acord între părți, în care există o recunoaștere a datoriei sau care se referă la datorii lichide care decurg din proprietatea comună asupra unui bun.

Pentru a apela la procedura europeană a somației de plată trebuie să știți ca există anumite condiții

 • Existența unui litigiu transfrontalier de natură civilă sau comercială;

– prin „litigiu transfrontalier”, în sensul prezentului Regulament se înțelege un litigiu în care cel puțin una din părți are domiciliul sau reședința obișnuită într-un stat membru, altul decât statul membru al instanței sesizate.

 • Existența unei creanțe lichide și exigibile la data introducerii cererii;
 • Creanța să nu fie contestată de către comerciant.

 

Procedura debutează cu introducerea unei cereri, prezentată sub forma Formularului tip A din Anexa nr. 1 la Regulament și conţine următoarele elemente:

 1. a) numele şi adresa părţilor şi, după caz, ale reprezentanţilor acestora, precum şi ale instanţei sesizate;
 2. b) valoarea creanţei, în special principalul şi, după caz, dobânzile, penalităţile contractuale şi costurile;
 3. c) în cazul în care se cer dobânzi la creanţă, rata dobânzii şi perioada pentru care se cer aceste dobânzi, cu excepţia cazului în care la principal se adaugă automat dobânzi legale în temeiul legislaţiei statului membru de origine;
 4. d) cauza acţiunii, inclusiv descrierea circumstanţelor invocate ca temei al creanţei şi, după caz, a dobânzilor cerute;
 5. e) o descriere a elementelor de probă în sprijinul creanţei;
 6. f) temeiul competenţei; şi
 7. g) caracterul transfrontalier al litigiului în sensul articolului 3 din Regulament.

Cererea se introduce pe suport de hârtie sau prin orice alt mijloc de comunicare acceptat de statul membru de origine şi care poate fi utilizat de instanţa de origine, inclusiv pe cale electronică.

Instanța sesizată cu o cerere examinează, în cel mai scurt termen, dacă sunt îndeplinite condițiile enunțate mai sus, precum și dacă cererea pare a fi bine întemeiată.

În cazul în care sunt îndeplinite condițiile de introducere a unei cereri de somație europeană de plată, instanța emite somația în cel mai scurt termen și, în principiu, în termen de 30 de zile de la introducerea cererii.

În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile enumerate, instanța oferă reclamantului posibilitatea de a completa/rectifica cererea, cu excepția cazului în care aceasta este în mod vădit nefondată sau inadmisibilă.

Somația europeană de plată este emisă numai pe baza informațiilor furnizate de reclamant și nu este verificată de către instanță. În somație, pârâtul este informat cu privire la posibilitatea de a plăti reclamantului suma menționată în somație sau de a face opoziție la aceasta, în termen de 30 de zile de la comunicare/notificare, la instanța de origine.

În cazul în care pârâtul nu întelege să formuleze opoziție în termenul dat, instanța de origine declară de îndată că somația este executorie.

Este important de știut faptul că, o somație de plată devenită executorie în statul membru de origine se recunoaște și se execută în celelalte state membre fără a fi necesară o declarație de constatare a forței executorii și fără ca recunoașterea acesteia să poată fi contestată.

Pentru mai multe detalii și asistență juridică ne puteți contcata la :
• telefon : 0720291919/ 0369418723
• e-mail : [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020