La data de 8 iulie 2019 a fost publicată în Monitorul Oficial al României Legea nr.129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, care odată cu intrarea în vigoare, instituie în sarcina persoanelor juridice obligația depunerii unei declarații pe propria răspundere privind beneficiarul real al persoanei juridice.

             Ce înseamnă beneficiar real?

 Noțiunea ”beneficiarul real” se referă :

  • În cazul societățiilor prevăzute de Legea nr.31/1990:
  1. persoana sau persoanele fizice care dețin ori controlează în cele din urmă o persoană juridică prin exercitarea dreptului de proprietate, în mod direct sau indirect

– asupra unui număr de acțiuni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul

– prin participația în capitalurile proprii ale persoanei juridice

– prin exercitarea controlului prin alte mijloace

persoana juridică deținută sau controlată nefiind o persoană juridică înregistrată la registrul comerțului ale cărei acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată și care este supusă unor cerințe de publicitate în acord cu cele reglementate de legislația Uniunii Europene ori cu standarde fixate la nivel internațional.

Acest criteriu este considerat a fi îndeplinit în cazul deținerii a cel puțin 25% din acțiuni plus o acțiune sau participația în capitalurile proprii ale persoanei juridice într-un procent de peste 25%;

  1. persoana sau persoanele fizice ce asigură conducerea persoanei juridice, în cazul în care, după epuizarea tuturor mijloacelor posibile și cu condiția să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană fizică în conformitate cu pct. 1 ori în cazul în care există orice îndoială că persoana identificată este beneficiarul real, caz în care entitatea raportoare este obligată să păstreze și evidența măsurilor aplicate în scopul identificării beneficiarului real în conformitate cu pct. 1 și prezentul punct;
  • În cazul persoanelor juridice, (altele decât cele prevăzute mai sus), sau al altor entităţi ori construcţii juridice care administrează şi distribuie fonduri:

persoana fizică care este beneficiara a cel puţin 25% din bunurile unei persoane juridice sau ale unei entitaţi ori construcţii juridice, în cazul în care viitorii beneficiari au fost deja identificaţi;

-grupul de persoane în al căror interes principal se constituie ori funcţionează o persoană juridică sau o entitate ori construcţie juridică, în cazul în care persoanele fizice care beneficiază de persoana juridică sau de entitatea juridică nu au fost încă identificate;

– persoana sau persoanele fizice care exercită controlul asupra a cel puţin 25% din bunurile unei persoane juridice sau ale unei entitaţi ori construcţii juridice, inclusiv prin exercitarea puterii de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administrație, conducere sau supraveghere a respectivei entități.;

Trebuie menționat că această obligație nu aparține numai societăților, ci în conformitate cu dispozițiile art. 4 din Legea nr.129/2019 această obligație cade și în sarcina fiduciilor, asociațiilor și fundațiilor.

            Persoanele juridice înregistrate la Registrul Comerţului ale căror acţiuni sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată şi care sunt supuse unor cerinţe de publicitate în acord cu cele reglementate de legislaţia Uniunii Europene ori cu standarde fixate la nivel internaţional sunt exceptate de la aplicarea prevederilor Legii 129/2019 cu privire la identificarea beneficiarului real.

 

Cine trebuie să înregistreze beneficiarul real și care este sancțiunea nerespectării obligației?

Au obligația de a depune această declarație toate persoanele juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului, cu excepţia regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale şi societăţilor deţinute integral sau majoritar de stat.

Legea nr. 129/2019, instituie în sarcina administratorului persoanei juridice obligația de a depune declarația pe propria răspundere privind beneficiarul real.

Nerespectarea acestei obligații constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000  lei.

 

            Când trebuie depusă acestă declarație ?

Declarația se depune:

– odată cu înregistrarea persoanei juridice în registrul comerțului;

– anual, în termen de 15 zile de la aprobarea situației financiare anuale, la registrul comerțului în care este înregistrată persoana juridică;

– în 15 zile de la data la care intervine o modificare privind datele de indentificare a beneficiarului real.

– până la data de 21 iulie 2020, pentru persoanele juridice existente la data intrării în vigoare a Legii nr.129/2019.

 

            Ce va cuprinde declarația pe propria răspundere?

 Declaraţia pe proprie răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali, precum şi modalităţile în care se exercită controlul asupra persoanei juridice. Aceasta va cuprinde datele de identificare ale beneficiarului real și anume: numele, prenumele, data naşterii, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, cetăţenia, domiciliul sau reşedinţa.

Declarația se poate da în faţa reprezentantului oficiului registrului comerţului sau se poate depune în formă autentică, personal sau prin reprezentant.

 

 Pentru mai multe detalii ne puteți contacta la adresa de e-mail [email protected] sau la numărul de telefon 0720.291.919, putând apela la serviciile noastre specializate în ceea ce privește înființarea unei societăți.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020