Donația este actul juridic cu titlu gratuit ce presupune existența a cel puțin două părți contractante. O parte care urmărește gratificarea celeilalte părți prin micșorarea propriului său patrimoniu. Această parte se numește donator. Cealaltă parte care primește donația, rezultând o majorare a activului său patrimonial este numită donatar.
Codul Civil, prin art. 1011 stipulează următoarele: ,,(1) Donaţia se încheie prin înscris autentic, sub sancţiunea nulităţii absolute.
(2) Nu sunt supuse dispoziţiei alin. (1) donaţiile indirecte, cele deghizate şi darurile manuale.
(3) Bunurile mobile care constituie obiectul donaţiei trebuie enumerate şi evaluate într-un înscris, chiar sub semnătură privată, sub sancţiunea nulităţii absolute a donaţiei.
(4) Bunurile mobile corporale cu o valoare de până la 25.000 lei pot face obiectul unui dar manual, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. Darul manual se încheie valabil prin acordul de voinţe al părţilor, însoţit de tradiţiunea bunului.”

Acel contract de donație care a căzut sub sancțiunea nulității absolute pentru lipsa condiților de formă, cerute de lege, se consideră a nu fi încheiat, fiind nesusceptibil de confirmare.  Referitor la donațiile indirecte, deghizate și darurile manuale, menționăm următoarele:

Donațiile indirecte, pentru a fi valabile cer respectarea unor condiții de fond, printre care este nevoie ca donatorul să aibă capacitate de exercițiu deplină, să fie irevocabile, acestea se raportează la masa succesorală fiind supuse reducțiunii.

Donația deghizată presupune existența unui act public, simulat, cu titlu oneros care ascunde în spatele său o donație. Simulația poate să fie dovedită prin orice mod de către creditori, terți sau chiar de părțile contractante când vizează ilicitul simulației.

Darul manual este o formă a donației ce se realizează printr-un contract real. El presupune predarea materială efectivă a bunului ce face obiectul acordului de voință născut între părțile contractante. Predarea bunului echivalează cu materializarea voinței părților.

Se pot oferi prin dar manual doar bunuri mobile și corporale a căror valoare nu trece de suma de 25.000 ron, cu excepția cazurilor expres prevăzute de lege.

Revocarea unei donații poate opera doar în caz de ingratitudine ori, în cazul donației cu sarcină, pentru neexecutarea/ neîndeplinirea obligației asumate.

Efectele revocării donației presupun restituirea bunului sau a valorii sale din momentul în care a fost pronunțată hotărârea. Fructele culese, după introducerea acțiunii, se restituie.
Drepturile reale dobândite de terții de bună credință și înscrise în registrele de publicitate asupra bunului, cât și asupra garanțiilor se păstrează            .

Un fapt interesant de menționat este că donația dată de unul din soți celuilalt soț poate fi revocată doar în timpul căsătoriei.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020