Cota standard de TVA este reglementată de Codul fiscal, care impune prin art. 291, că nivelul taxei va fi de 19%, începând cu data de 1 ianuarie 2017. Diminuarea cotei de TVA va avea un impact semnificativ atât asupra consumatorilor care  vor fi beneficiarii finali ai noii măsuri, cât şi asupra asupra agenților economici.

Legislaţia în vigoare nu obligă agenţii economici să reducă efectiv preţurile în urma micşorării cotei TVA dat fiind că nu există o lege care să impună comercianților să reducă preţurile ca urmare a reducerii cotei TVA, astfel încât reducerea nu se va reflecta în unele  situaţii şi în  prețul final al bunurilor sau al serviciilor .

Cota de TVA  ce se aplică pentru operațiunile aflate în desfășurare reprezintă o problematică ce presupune un nivel sporit de atenţie pentru a preîntâmpina eventuale neregularităţi pasibile de sancţiuni. Operatorii economici trebuie să acorde o atenţie sporită acelor operaţiuni ori tranzacţii aflate în curs de derulare la finalul anului 2016 si începutul lui 2017, pentru a stabili în mod optim cota de TVA aplicabilă fiecărei operaţiuni în parte.

Conform Codului fiscal, cota de TVA aplicabilă este cea în vigoare la data la care intervine faptul generator pentru TVA. Faptul generator intervine, de regulă, la data livrării produselor sau prestării serviciilor insa există desigur şi excepţii de la această regulă, după cum amintim în rândurile următoare:

  • bunurile livrate în baza unui contract de  consignaţie, când se consideră că livrarea bunurilor de la consignant la consignatar are loc la data la care bunurile sunt livrate de consignatar clienților săi;
  • bunurile transmise în vederea testării sau a verificării  conformităţii când se consideră că livrarea bunurilor are loc la data acceptării bunurilor de către beneficiar;
  • livrările de bunuri corporale, inclusiv de bunuri imobile când data livrării din punct de vedere al TVA este data la care intervine transferul dreptului de a dispune de bunuri ca un proprietar, cu excepția contractelor cu plată în rate, pentru care predarea bunului se face la final;
  • prestările de servicii care determină decontări sau plăţi succesive,(precum  serviciile de construcţii-montaj, cercetare, expertiză și alte servicii similare care sunt considerate efectuate la data la care sunt emise situații de lucrări, rapoarte de lucru, alte documente similare pe bază cărora se stabilesc serviciile efectuate sau, după caz, în funcție de prevederile contractuale) la data acceptării acestora de către beneficiari;
  • livrările de bunuri şi prestările de servicii care se efectuează continuu, altele decât cele prevăzute la punctul precedent, precum:  livrările de gaze naturale, de apă, serviciile de telefonie, livrările de energie electrică şi altele asemenea pentru care se consideră că livrarea/prestarea este efectuată la datele specificate în contract pentru plata bunurilor livrate sau a serviciilor prestate sau la data emiterii unei facturi, fără ca perioada de decontare să depaşească un an;

În eventualitatea în care factura se emite înainte de livrarea de bunuri/ prestarea de servicii ori atunci când se emite o factură de avans, cota aplicabilă este cea de la data emiterii facturii. În cazul în care cota de TVA se modifică iar la data faptului generator va fi aplicabilă o nouă cotă de TVA, facturile de avans sau facturile emise anterior  se vor  storna  cu TVA-ul vechi si  vor fi refacturate cu noua cotă de TVA.

Un alt aspect important de care trebuie să ţină cont agenţii economici este legat de riscurile la care aceştia se vor expune în situaţia în care nu vor  respecta prevederile aplicabile de la 1 ianuarie 2017. În cazul în care cota de TVA va fi calculată şi declarată în mod eronat, agenţii economici vor risca sancţiuni din partea autorităţilor. Spre exemplu,emiterea de bonuri fiscale care nu conţin cota corectă de TVA reprezintă contravenţie şi poate fi sancţionată cu amenzi cuprinse între 2.000 şi 4.000 de lei  aşa cum prevede art. 11 din O.U.G  nr. 91/2014.

Operatorii economici plătitori de taxă pe valoare adăugată trebuie să soluţioneze şi latura birocratică a schimbării cotei de TVA urmând ca în cel mai scurt timp să pregătească în consecinţă atât casele de marcat, cât şi  programele informatice pentru a emite bonuri fiscale/ facturi fiscale cu noua cotă de TVA. Totodată, vor trebui actualizate documentele de natură comercială, precum listele de  preţuri, în măsura în care acestea sunt exprimate cu TVA, materialele promoționale, contractele de natură comerciale, etc.

Pentru mai multe detalii, aşteptăm să ne scrieţi la adresa: [email protected], urmând a vă răspunde în cel mai scurt timp şi a vă sprijini în găsirea unei soluţii pentru situaţiile ivite din aplicarea tranzitorie a cotei  ori a celor ivite din alte chestiuni juridice şi fiscale aferentei taxei pe valoare adăugate.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020