Prin Ordinul 1984/1070/2021, publicat luni, în Monitorul Oficial nr. 1205 din 20 decembrie 2021 a fost adoptată noua procedură de exceptare de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și noul model și conținut al formularului 603.

Ordinul prevede că persoanele care dețin asigurări sociale în străinătate pot fi exceptate de plata CASS în România, însă numai dacă depun la organele fiscale formularul 603.

Condițiile exceptări de la plata CASS în România sunt:

  • persoana fizică să dețină o asigurare socială de sănătate încheiată pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene, Spațiului Economic European, Confederației Elvețiene și Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală – maternitate, în temeiul legislației interne a statelor respective, care produce efecte pe teritoriul României;
  • Înregistrarea Declarației pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate – formularului 603.

Declarația se depune la organul fiscal competent de către persoanele care obțin venituri pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate, fie pe suport de hârtie, fie prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Persoanele fizice trebuie să atașeze documente justificative în vederea exceptării de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.

Astfel de documente justificative sunt:

  • Document portabil A1;
  • TR/R1 – Formular privind legislația aplicabilă;
  • PM/RO101 – Certificat privind legislația aplicabilă;
  • MD/RO101 – Certificat privind legislația aplicabilă;
  • E104 – Atestat privind totalizarea perioadelor de asigurare, de muncă sau de reședință sau echivalentul în documente electronice structurate S041 – Răspuns la cererea pentru confirmarea perioadelor – tip de risc asigurat: boală și maternitate;
  • TR/R2 – Totalizarea perioadelor de asigurare pentru persoanele îndreptățite la prestații în caz de boală și maternitate;
  • QUE/ROU 104 – Atestat privind totalizarea perioadelor de asigurare în România sau de reședință în Québec;
  • SRB/RO 104 – Atestat privind totalizarea perioadelor de asigurare.

Dacă din documentele justificative prezentate se constată că respectivul contribuabil îndeplinește condițiile legale pentru a fi exceptat de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, compartimentul de specialitate operează în evidența fiscală faptul că persoana respectivă nu datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate, precum și perioada de exceptare.

Potrivit art. 268 C.proc.fiscală, împotriva titlului de creanţă, precum şi împotriva altor acte administrative fiscale se poate formula contestaţie. Contestaţia este o cale administrativă de atac şi nu înlătură dreptul la acţiune al celui care se consideră lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal.

Astfel, decizia organului fiscal cu privire la soluționarea cererii de exceptare de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate este, de asemenea, supusa contestației care poate fi formulată de cel care consideră că a fost lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal.

Pentru mai multe informații, ne puteți contacta la sediul cabinetului nostru de avocatură din Sibiu, str. Spartacus, nr. 13 A, jud. Sibiu, prin telefon la numărul: 0720.291.919 sau prin e-mail la adresa : [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020