La data de  1 ianuarie 2018 a intrat în vigoare Legea nr. 151/2015, având ca scop instituirea unei proceduri colective pentru redresarea situației financiare a debitorului persoană fizică, de bună-credință, acoperirea într-o măsura cât mai mare a pasivului acestuia si descărcarea de datorii, în condițiile prevăzute de aceasta.

 

Cui se aplică?

Dispozițiile prezentei legi se aplică persoanelor fizice  a căror situație patrimonială este caracterizată de insuficiența fondurilor bănesti disponibile pentru plata datoriilor, pe masură ce acestea devin scadente.

Starea de insolvență a debitorului se prezumă atunci când acesta, după trecerea unui termen de 90 de zile de la data scadenței, nu a platit datoria sa față de unul sau mai mulți creditori și nu există o probabilitate rezonabilă  de a redeveni solvabil într-o perioadă de maximum 12 luni. Așadar, pot uza de dispozițiile prezentei legi persoanele fizice care au datorii mai vechi de trei luni față de cel puțin un creditor.

 

Condițiile de aplicare

Procedurile prevăzute de Legea 151/2015 se aplică debitorului persoană fizică:

– ce este în stare de insolvență;

– a cărei obligații nu rezultă din exploatarea de către acesta a unei intreprinderi;

– are domiciliul, reședința sau resedința obișnuita de cel putin 6 luni anterior depunerii cererii în Romania;

– cuantumul total al obligațiilor sale scadente este cel puțin egal cuvaloarea-prag (cuantumul minim al datoriilor ar trebui să însumeze 15 salarii minime pe economie- (15X 2.230lei= 33.450 lei);

– nu a mai fost subiect al unei astfel de proceduri, cu mai putin de 5 ani anterior formulării unei noi cereri de deschidere a procedurii insolvenței.

 

Procedura de aplicare și efectele deschiderii procedurii de insolvență

            Formularea cererii

            -pentru iniția procedura de insolvență, persoanele fizice ce au datorii pot formula o cerere de deschidere a procedurii insolvenței pe baza de plan de rambursare a datoriilor. Aceasta se depune la comisia de insolvență în a cărei circumscripție și-a avut debitorul domiciliul sau reședința  cel puțin 6 luni înaintea depunerii cererii de deschidere a unei proceduri de insolvență.

– în cazul în care debitorul consideră că situația sa financiara este iremediabil compromisă, iar un plan de rambursare a datoriilor nu poate fi elaborat și pus in executare, acesta poate solicita direct instanței judecatorești competente deschiderea procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de active. Cererile din procedura judiciară de insolvență prin lichidare de active sunt de competența judecătoriei în a cărei circumscripție și-a avut domiciliul sau resedința  debitorul cel puțin 6 luni anterior datei sesizarii instanței.

           Suspendarea de drepta măsurilor de executare silită

Un prim efect al deschiderii procedurilor de insolvență este suspendarea provizorie, de drept,  a anumitor măsuri de executare silită luate pentru satisfacerea creanțelor creditorilor și de asemenea, suspendarea prescripției dreptului creditorilor de a cere executarea silită a creanțelor împotriva debitorilor.

 

Persoanele fizice aflate în insolvență pot uza una din umătoarele forme ale procedurii de insolvență:

  1. Procedura de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor

           Această procedură se deschide prin formularea cererii de deschiderii a procedurii de insolvență de către debitor, de către soț, logodnic sau chiar concubin, în cazul în care au bunuri sau obligații comune. Cererea este ulterior examinată de către comisia de insolvență care o poate admite sau respinge, iar în cazul admiterii cererii de deschidere a procedurii de insolvență, se numește un administrator care împreună cu debitorul și cu aprobarea creditorilor debitorului elaborează un plan de achitare a datoriilor. Durata planului este de minimum 5 ani de la data rămânerii definitive a deciziei de deschidere a procedurii de insolvență pe baza de plan de rambursare a datoriilor și trebuie aprobat de creditorii reprezentând minimum 55% din valoarea totală a creanțelor și 30% din valoarea creanțelor ce beneficiază de cauze de preferință.

  1. Procedura judiciară de insolvență prin lichidare de active

Deschiderea procedurii de insolvență prin lichidare de active de către instanța judecătorească se face la cererea oricăruia dintre creditori sau la cererea debitorului aflat în insolvență dacă situația sa financiară este iremediabil compromisă sau dacă cererea sa de deschidere a procedurii de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor a fost respinsă de comisia de insolvență, dacă niciun plan nu a fost aprobat sau dacă planul de rambursare nu poate fi adus la îndeplinire din motive neimputabile debitorului.  Cererea este examinată de instanță care o poate respinge sau admite, iar în caz de admitere deschide procedura de insolvență prin lichidare de active și desemnează un lichidator.

  1. Procedura simplificată de insolvență

            Persoanele fizice aflate în insolvență se pot folosi de această procedură dacă au datorii față de unul sau mai mulți creditori mai vechi de 90 de zile, cuantumul total al obligațiilor sale este de cel mult 10 salarii minime pe economie, nu are bunuri sau venituri urmăribile,  are peste vârsta standard de pensionare sau și-a pierdut total sau cel puțin jumătate din capacitatea de muncă. În caz de admitere a cererii,  comisia de insolvență pune în vedere debitorului că pe durata a 3 ani de la notificare are urmatoarele obligatii: să plătească creanțele curente, pe măsură ce devin scadente;  să nu contracteze noi împrumuturi; să furnizeze, anual, comisiei de insolvență o informare cu privire la situația sa patrimonială; să informeze, de îndată, comisia de insolvență cu privire la obținerea oricăror venituri suplimentare; să informeze comisia de insolvență cu privire la dobândirea cu orice titlu, inclusiv moșteniri sau donații, de bunuri și servicii a caror valoare depășește salariul minim pe economie.

 

Așadar, persoanele fizice care au datorii mai vechi de 90 de zile, față de unul sau mai mulți creditori,își pot remedia această situație prin stabilirea unui plan de rambursare a datoriilor, prin lichidare de active sau prin procedura simplificată.

 

În cazul în care aveți nevoie de mai multe informații, ne puteți contacta la sediul cabinetului nostru de avocatură din Sibiu, str. Spartacus, nr. 13A, jud. Sibiu, prin telefon la numărul: 0720291919 sau prin e-mail la adresa: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020