Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 28 ianuarie 2003, se modifică şi se completează după cum urmează:

  • La articolul 11, se introduce o nouă literă, ae), cu următorul cuprins: “ae) manager de transport în regim de taxi şi închiriere – persoa fizică angajată a unui transportator autorizat care este persoană juridică sau asociaţie familială şi care conduce permanent şi efectiv activităţile de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere ale acestuia.”
  • După articolul 7 se introduce articolul 71, cu următorul cuprins:

 (1) În vederea exercitării funcţiei de manager de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere în cadrul transportatorului autorizat care este persoană juridică sau asociaţie familială, persoa fizică trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să deţină un certificat de competenţă profesională a managerului de transport în regim de taxi şi închiriere valabil, eliberat de către Autoritatea Rutieră Română  în baza normelor aprobate prin hotărâre a Guvernului;

b) să respecte condiţiile de onorabilitate prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) pct. 1;

c) să fie absolvent de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat;

d) să aibă reşedinţa curentă în România, în sensul prevederilor art. 26 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 februarie 2014 .

(2) Certificatul de competenţă profesională a managerului de transport în regim de taxi şi închiriere are o valabilitate de 10 ani şi se obţine în urma participării la un curs şi promovării unui examen conform normelor aprobate prin hotărâre a Guvernului.

(3) Deţinătorii certificatelor de competenţă profesională care nu şi-au exercitat funcţia pentru o perioadă mai lungă de 5 ani sunt obligaţi să urmeze un nou curs de pregătire, în vederea reluării activităţii.

(4) Un manager de transport în regim de taxi şi închiriere poate conduce activitatea unui singur transportator autorizat.

(5) Transportatorul autorizat care este persoană juridică sau asociaţie familială are obligaţia de a numi un nou manager de transport în regim de taxi şi închiriere în termen de 30 de zile, în situaţia în care managerul anterior nu mai îndeplineşte în totalitate condiţiile necesare exercitării funcţiei sau este în imposibilitatea de a-şi mai exercita funcţia.”

  • În tot cuprinsul Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, sintagma “persoană desemnată” se înlocuieşte cu sintagma “manager de transport în regim de taxi şi închiriere”, iar sintagma “atestat profesional” se înlocuieşte cu sintagma “certificat de atestare a pregătirii profesionale”.
  • În termen de 90 de zile de la publicarea Ordonanţei nr. 8/2016, Ministerul Transporturilor elaborează şi supune spre aprobare Guvernului un proiect de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere.
  • Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, urmand a se da textelor o nouă numerotare.

Pentru mai multe detalii, aşteptăm să ne scrieţi la adresa : [email protected], urmând a vă răspunde în cel mai scurt timp !

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020