Prin acest ordin s-a aprobat Procedura privind evaluarea şi valorificarea bunurilor sechestrate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din ordinul amintit. Noua procedură aplicabilă în cazul datoriilor administrate de organul fiscal local este una diferită față de cea folosită de organul fiscal central pentru creanţele administrate de acesta. Anterior, procedura pentru valorificarea prin vânzare la licitaţie a bunurilor sechestrate era comună, pentru ambele instituţii. Am sintetizat câteva informații relevante cu privire la noul ordin al Ministerului, urmând ca eventuale detalii ori explicitări să le aflați lecturând în integralitate cuprinsul actului ori contactându-ne la adresa: [email protected] !

Regulile generale recente privind aplicarea sechestrului asupra bunurilor mobile sau imobile aflate în proprietatea sau coproprietatea contribuabilului sunt urmatoarele: 

În cadrul procedurii de executare silită, organele fiscale locale, denumite în continuare OFL, care au şi calitatea de organ de executare au dreptul sechestrării de bunuri mobile sau imobile, urmăribile potrivit legii, aflate în proprietatea sau coproprietatea contribuabilului care nu a achitat obligaţiile bugetare sau fiscale către bugetul local până la data aplicării sechestrului.

Sechestrarea bunurilor se face prin întocmirea unui proces-verbal de sechestru aplicat asupra bunurilor mobile sau imobile, după caz. În procesul-verbal de sechestru pe lângă informaţiile standard prevăzute în tipizatele Model 2016 ITL 049, respectiv Model 2016 ITL 050, se consemnează şi:

a)date de identificare a bunului;

b)starea în care se află bunul;

c)date privind calitatea de proprietar, respectiv de coproprietar asupra bunului;

d)valoarea care rezultă din documentul de achiziţie a bunului, valoare înregistrată în evidenţele fiscale sau din alt înscris;

e)situaţia în care bunul rămâne în custodia contribuabilului sau a unui administrator de sechestru sau, în cazul bunurilor mobile, situaţia în care bunul se preia de către organul fiscal local ori se încredinţează unui administrator de sechestru.

Procesul-verbal de sechestru se întocmeşte în 3 exemplare, unul se înmânează, sub semnătură, contribuabilului- debitor, unul se reţine de către OFL și unul se înaintează biroului de cadastru şi publicitate imobiliară în circumscripţia căruia se situează imobilul, în vederea intabulării dreptului de ipotecă în cartea funciară, respectiv Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în cazul bunurilor mobile, în vederea înscrierii în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, pentru înregistrarea dreptului de ipotecă mobiliară, respectiv de gaj .

Prin înregistrarea procesului-verbal de sechestru la biroul de cadastru şi publicitate imobiliară, OFL, în calitate de creditor fiscal, dobândeşte un drept de ipotecă legală asupra bunului imobil sechestrat pentru o valoare egală cu suma cuprinsă în titlurile executorii.

Bunurile nu se sechestrează dacă în urma valorificării acestora suma este mai mică sau egală cu valoarea cheltuielilor de executare estimate. Indiferent de modalitatea prin care se valorifică un bun sechestrat pentru care s-a făcut înregistrare în Registrul Național de Publicitate Mobiliară sau la biroul de cadastru şi publicitate imobiliară, după stingerea debitului, OFL are obligaţia solicitării radierii ipotecii sau gajului, după caz.

În ceea ce privește evaluarea bunurilor sechestrate este important de menționat faptul că acest procedeu se  realizează către OFL fie prin experţi evaluatori proprii, fie prin alţi experţi evaluatori contractaţi de acesta, în cazul în care evaluatorii proprii nu dispun de cunoştinţele de specialitate necesare.

Aspectele generale privind procedura de valorificare a bunurilor sechestrate

Competenţa de valorificare a bunurilor sechestrate o are OFL în a cărui rază teritorială se află bunurile sechestrate, urmând ca suma obţinută, după ce se scad cheltuielile de executare, să fie reţinută la bugetul OFL care a procedat la valorificare sau, după caz, virată la bugetul OFL coordonator.  În cazul în care obligaţiile bugetare sau fiscale nu sunt stinse în termen de 15 zile de la data încheierii procesului-verbal de sechestru, organul de executare silită procedează la valorificarea bunurilor sechestrate prin:înţelegerea părţilor, vânzare în regim de consignaţie a bunurilor mobile, vânzare directă, vânzare la licitaţie, alte modalităţi admise de lege .

Stabilirea modalităţii de valorificare a bunurilor sechestrate se face ţinând cont atât de interesul legitim şi imediat al creditorului, cât şi de drepturile şi obligaţiile debitorului urmărit. Valorificarea bunurilor sechestrate prin înţelegerea părţilor presupune ca debitorul să prezinte OFL, în scris:

  1. propunerile care i s-au făcut pentru achiziţia bunurilor sechestrate;
  2. nivelul de acoperire a creanţelor datorate pentru fiecare propunere;
  3. numele şi prenumele/denumirea potenţialului/potenţialilor cumpărători;
  4. termenele până la care fiecare potenţial cumpărător achită preţul propus.

OFL nu ia în considerare ofertele care au preţuri propuse mai mici decât preţul de evaluare și analizează ofertele prezentate de debitor şi comunică acestuia aprobarea faţă de una din oferte, termenul- limită de plată şi contul bugetului local în care cumpărătorul doritor trebuie să vireze preţul oferit.

Valorificarea bunurilor sechestrate prin vânzare directă se realizează în felul următor:

În cazul în care OFL a sechestrat bunuri perisabile sau supuse degradării, acestea pot fi valorificate prin procedura de vânzare directă. Evaluarea bunurilor perisabile sau supuse degradării sechestrate se efectuează de către OFL, având în vedere preţul pieţei. În acest scop, OFL culege informaţii de la comercianţi cu privire la preţurile cu care se vând astfel de bunuri. Pe baza informaţiilor primite, OFL stabileşte preţul la care bunurile sechestrate se pot vinde prin procedura de vânzare directă.

Procedura de valorificare a bunurilor cu plata în rate :

În cazul vânzării prin licitaţie a unor bunuri imobile, cumpărătorul adjudecatar poate solicita plata preţului în cel mult 12 rate prin depunerea la registratura OFL a unei cereri scrise în acest sens, la care trebuie să anexeze dovada plăţii a cel puţin 50% din preţul de adjudecare a bunului imobil. Conducătorul OFL poate aproba plata în rate, în cel mult 5 zile de la data depunerii cererii în condiţiile prevăzute la alin. (1). Conducătorul OFL poate aproba plata în rate în următoarele condiţii:

  1. diferenţa dintre preţul de adjudecare şi suma rezultată din cumularea taxei de participare şi cele 50% din preţul de adjudecare achitat în condiţiile alin. (1) se achită în cel mult 12 rate lunare;
  2. data scadentă a ratei lunare se stabileşte de către conducătorul OFLcare poate ţine cont de sugestia adjudecatarului solicitant al plăţii în rate;
  3. începând cu a şasea zi de la adjudecare, adjudecatarul căruia i-a fost aprobată plata în rate datorează majorări de întârziere, calculate la soldul sumei de plată şi achitate la termenele scadente stabilite conform lit. b).

 În cazul în care cumpărătorul căruia i-a fost aprobată cererea de plată a preţului în rate nu plăteşte restul de preţ în condiţiile şi la termenele stabilite, el poate fi executat silit pentru plata sumei datorate în temeiul titlului executoriu emis de organul de executare silită competent pe baza procesului-verbal de adjudecare.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020