Părintele care asigură supravegherea copilului în perioada suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităților de învățământ beneficiază de o indemnizație în cuantum de 75% din salariul bază, care se plătește din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli al angajatorului, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Aceste prevederi însă se aplică părinților cu următoarele condiții:

 1. au copii cu vârsta de până la 12 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ sau au copii cu dizabilități cu vârsta de până la 18 ani, înscriți în cadrul unei unități de învățământ;
 2. locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca;

Zilele libere plătite se acordă pentru zilele lucrătoare până la încetarea situației de urgență decretată, cu excepția zilelor lucrătoare din perioada vacanțelor școlare.

Pentru a beneficia de zilele libere, salariatul care va asigura supraveherea minorului trebuie să depună la angajatorul său o cerere, însoțită de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta din urmă nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce I s-ar cuveni potrivit Legii nr.19/2020, respectiv că nu se află în concediu de odihnă sau concediu fără plată, precum și copia certificatului de naștere al copilului minor.

Angajatorul, pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizației, va depune o cerere la Agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază teritorială își desfășoară activitatea. Cererea va fi datată și semnată de reprezentantul legal și va conține obligatoriu următoarele elemente:

 1. a) datele de identificare ale angajatorului, inclusiv adresa de e-mail;
 2. b) contul bancar;
 3. c) numele reprezentantului legal al angajatorului;
 4. d) suma totală solicitată;
 5. e) numărul angajaților pentru care s-a solicitat suma.

Cererea trebuie să fie însoțită de următoarele documente:

 1. a) lista angajaților care au beneficiat de zilele libere, precum și indemnizația acordată pe această perioadă;
 2. b) copii de pe statele de plată din care să reiasă acordarea indemnizației;
 3. c) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care se atestă că lista prevazută la a) conține persoanele care îndeplinesc condițiile reglementate la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 19/2020; modelul declarației este aprobat prin ordin al prețedintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;
 4. d) dovada plății contribuțiilor și impozitelor aferente lunii în care s-a plătit indemnizația.

Cererea, împreună cu documentele însoțitoare se vor transmite prin poștă electronică la adresa electronică a Agenției teritoriale de ocupare a forței de muncă în termen de cel mult 30 de zile de la data efectuării plății contribuțiilor și impozitelor aferente indemnizației.

În termen de maxim 24 de ore de la primirea cererii și a documentelor însoțitoare, Agenția teritorială de ocupare a forței de muncă trebuie să comunice angajatorului numărul de înregistrare al solicitării.

Decontarea sumelor plătite cu titlu de indemnizație se va face în termen de 60 de zile calendaristice de la data înregistrării documentelor.

 

În cazul în care aveți nevoie de mai multe informații, ne puteți contacta la sediul cabinetului nostru de avocatură din Sibiu, str. Spartacus, nr. 13A, jud. Sibiu, prin telefon la numărul: 0720291919 sau prin e-mail la adresa: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020