Angajaţii operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României în conformitate cu legislaţia în vigoare, al căror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209), beneficiază de scutirea de impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, prevăzută la art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

  1. posturile pe care sunt angajaţi corespund listei cuprinzând ocupaţiile menţionate în anexă;
  2. postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatică, evidenţiat în organigrama angajatorului, cum ar fi: direcţie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare;
  3. deţin o diplomă acordată după finalizarea unei forme de învăţământ superior de lungă durată sau deţin o diplomă acordată după finalizarea ciclului I de studii universitare de licenţă, eliberată de o instituţie de învăţământ superior acreditată, şi prestează efectiv una dintre activităţile prevăzute în anexă;
  4. angajatorul a realizat în anul fiscal precedent şi a înregistrat distinct în balanţele analitice venituri din activitatea de creaţie de programe pentru calculator, indiferent de cuantumul acestuia, spre deosebire de vechea reglementare.

Societăţile care se înfiinţează în cursul anului fiscal, în vederea beneficierii de facilitatea fiscală amintită, sunt exceptate de la îndeplinirea condiţiei de la litera lit. d) pentru anul înfiinţării şi pentru anul fiscal următor. În aceeași situație sunt și societăţile care au făcut în cursul anului obiectul unei reorganizări potrivit legii, în vederea beneficierii de facilitatea fiscală prevăzută la alin. (1), pentru anul în care s-a produs operaţiunea de reorganizare.

De  aceste prevederi  beneficiază cetăţenii români şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene ale căror diplome sunt echivalate, prin structurile de specialitate ale Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu diploma acordată după finalizarea unei forme de învăţământ superior de lungă durată sau cu diploma acordată după finalizarea ciclului I de studii universitare de licenţă.

Activitatea de creaţie de programe pentru calculator, în sensul prevederilor Legii  nr. 227/2015 privind Codul fiscal reprezintă prestarea efectivă a uneia dintre activităţile de creare de programe pentru calculator corespunzătoare ocupaţiilor specifice menţionate în anexă în scopul realizării unui produs final sau a unei componente a unui produs final, destinat comercializării.

Documentele justificative care se au în vedere la încadrarea persoanelor scutite de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor sunt:

  1. actul constitutiv, în cazul operatorilor economici;
  2. organigrama angajatorului;
  3. fişa postului;
  4. copia cu menţiunea “conform cu originalul” a diplomei acordate după finalizarea studiilor în învăţământul universitar de lungă durată, însoţită de copia cu menţiunea “conform cu originalul” a foii matricole sau, după caz, a suplimentului la diplomă, respectiv copia cu menţiunea “conform cu originalul” a diplomei acordate după finalizarea ciclului I de studii universitare de licenţă, însoţită de copia cu menţiunea “conform cu originalul” a suplimentului la diplomă, respectiv copia legalizată a atestatului de echivalare a diplomei, eliberat prin structurile Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene;

Amintim că noul  ordin care reglementează scutirea de impozit nu le impune programatorilor să aibă o diplomă de specialitate ori să fie absolvenți ai unei facultăți cu profil tehnic, ci a oricărei facultăți, iar posturile pe care aceștia trebuie să le ocupe pentru a beneficia de scutire au rămas aceleași . Ocupaţiile specifice activităţilor de creaţie de programe pentru calculator sunt următoarele: Administrator baze de date, analist, inginer de sistem în informatică, inginer de sistem software, manager de proiect informatic, programator, proiectant de sisteme informatice, programator de sistem informatic .

     5. copia cu menţiunea “conform cu originalul” a contractului individual de muncă;

     6.statul de plată întocmit separat pentru angajaţii care beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, prevăzută la art. 60 2din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

   7. comanda internă, aprobată de organul de conducere abilitat al angajatorului, care atestă solicitarea iniţierii procesului de creaţie de programe pentru calculator;

   8. balanţa analitică în care să fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creaţie de programe pentru calculator.

 Angajatorul va întocmi separat statul de plată pentru angajaţii care beneficiază de scutirea de impozit pe venit.  Încadrarea unei persoane în categoriile de activităţi sau de ocupaţii, în scopul beneficierii de scutirea de impozit constituie responsabilitatea angajatorului.

Scutirea de impozit se aplică lunar numai pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor, obţinute din desfăşurarea unei activităţi de creare de programe pentru calculator, în baza unui contract individual de muncă, indiferent de momentul angajării persoanei care beneficiază de scutire. Deci, o persoană fizică autorizată spre exemplu care prestează activitatea de programare printr-un altfel de contract decât cel de muncă, nu va beneficia, ca și potrivit Ordinului ce va fi abrogat, de scutirea la impozit.

Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice,  şi Ministerul Finanţelor Publice.

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, respectiv la data de 1 februarie 2017, se abrogă prevederile Ordinul   nr. 217/4.172/1.348/835/2015 privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 573 din 30 iulie 2015.

Pentru mai multe detalii, așteptăm să ne scrieți la adresa: [email protected] !

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020