Legea  nr. 1/2017 mult dezbătută și controversartă va aduce modificări următoarelor acte normative, contribuind la eliminarea unor taxe împovărătoare pentru cetățeanul de rând. Astfel:

 I. Legea  nr. 26/1990 privind registrul comerţului, se modifică şi se completează după cum urmează:

La articolul 1, se introduce alineatul (22), cu următorul cuprins: ” Pentru operaţiunile prevăzute la alin. (21) nu se percep taxe şi tarife.”

Articolul  4, alineatul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: “ Oficiul registrului comerţului este obligat să elibereze, pe cheltuiala persoanei care a înregistrat cererea, informaţii, extrase de registru şi certificate constatatoare despre datele înregistrate în registrul comerţului, precum şi certificate constatatoare că un anumit act sau fapt este ori nu este înregistrat, copii şi copii certificate de pe înregistrările efectuate în registru şi de pe actele prezentate, pentru care se percep tarife.”

Prin urmare, începând din 01 februarie, societăţile comerciale vor putea fi înființate gratuit, taxele percepute în prezent pentru înmatricularea unei societăţi urmând să fie eliminate. Același regim se va aplica și pentru persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale ori familiale, titularii acestora urmând să fie la rândul lor scutiţi de plata acestor taxe.Actul normativ vizează și  eliminarea taxelor percepute pentru înscrierea de menţiuni în Registrul Comerţului, cu scopul “de a încuraja antreprenoriatul şi de a îndepărta impedimentele în dezvoltarea unui mediu de afaceri competitiv în România“.

II. La articolul 12 din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, se introduce alineatul (2), cu următorul cuprins: Pentru cererile prevăzute la alin. (1) nu se percep taxe şi tarife.”

III. În anexa de la  O.G  nr. 24/1992  privind stabilirea anumitor servicii publice şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora pe teritoriul României, literele A, C punctele 1 şi 2, D şi F se abrogă.

Astfel, vor fi eliminate următoarele taxe:

 • taxa pentru eliberarea unui pașaport electronic, a unui pașaport simplu temporar sau a altui document de trecere a frontierei, procurarea unui act judiciar sau extrajudiciar, la cererea unor persoane fizice sau juridice străine, eliberarea de adeverințe, precum și alte servicii prestate de autorități;
 • taxele pentru acordarea cetăţeniei române şi pentru redobândirea acesteia;
 • taxele aplicate supralegalizării sigiliilor şi semnăturilor de pe un act oficial;
 • taxele pentru identificarea unei persoane pe teritoriul României.

IV. Articolele 40 și 41 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, se modifică şi vor avea următorul cuprins: Art 40: “Veniturile proprii ale Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune provin, după caz, din: sume încasate din realizarea obiectului de activitate; sume încasate din publicitate; sume încasate din amenzi şi despăgubiri civile; donaţii şi sponsorizări; alte venituri realizate potrivit legii”. Prin urmare, taxele radio-televiziune au fost eleiminate atât pentru persoanele fizice cât și pentru persoanele juridice .

V. La articolul 20 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, , se introduce  alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Pentru persoanele fizice care sunt determinate de lege să anunţe pierderi de acte şi schimbări de nume, publicarea se face fără perceperea de taxe şi tarife.

VI. Legea  nr. 117/199 privind taxele extrajudiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 6 iulie 1999 se abrogă.

Astfel, cu titlu de exemplu vor fi eliminate următoarele taxe:

 • taxa pentru înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui și sexului;
 • preschimbarea actelor de identitate pentru cetățeni români, precum și înscrierea mențiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reședinței cetățenilor români;
 • taxa de examinare pentru obținerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile și subcategoriile A, A1, B, B1 și B+E;
 • taxa de examinare pentru obținerea permisului de conducere pentru autovehicule din anumite categorii şi subcategorii;
 • taxe de autorizare provizorie a circulatiei autovehiculelor si remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar
 • eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare;
 • înregistrarea unor cereri privind furnizarea unor date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, precum şi din Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare.

VII. Punctele 9-12 din anexa la Ordonanţa Guvernului  nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice şi juridice de către Ministerul Administraţiei şi Internelor se abrogă.

VIII. Alineatul 5  al articolului 171 din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate se abrogă.

IX. În anexa  Legii  nr. 198/2008  privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate, literele A punctele 1 şi 2, C punctele 1-12, D şi E punctele 4-8 se abrogă.

X. Alineatul 1  al articolului 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, se modifică şi va avea următorul cuprins: (1) Prin pescuit recreativ/sportiv se înţelege pescuitul efectuat cu undiţa sau cu lanseta, în scop de agrement/performanţă, pe baza unui permis nominal emis de către administratorul resurselor acvatice vii şi eliberat de acesta sau de asociaţiile de pescari sportivi, după caz, fără perceperea de taxe şi tarife.”

XI. Articolul 188  din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice se abrogă.

Conținutul articolului abrogat este următorul : 1) La efectuarea oricăror operaţiuni care nu sunt legate de stabilirea şi de plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale de către CNPP, de casele teritoriale de pensii şi de casele de pensii sectoriale se percep tarife sau comisioane procentuale de până la 3%, aplicate asupra sumei totale ce face obiectul operaţiunii financiare. (2) Operaţiunile pentru care se plătesc tarife sau se percep comisioane, precum şi nivelul acestora se stabilesc prin decizie a preşedintelui CNPP.

XII. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 4 martie 2013 se abrogă.

XIII. Legea  nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă se modifică după cum urmează:

La articolul 39,  alineatul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: “ Fondul prevăzut la alin. (4) va fi susţinut de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiţiei, precum şi din preluarea a 2,0% din sumele recuperate în cadrul procedurilor de insolvenţă, inclusiv din fondurile obţinute din vânzarea bunurilor din averea debitorului, sumă care va fi inclusă în categoria cheltuielilor aferente procedurii în sensul alin. (1).”

Articolul 42,  alineatul 1 va avea următorul cuprins: “ ……… BPI va fi realizat în formă electronică. Acoperirea cheltuielilor de publicare a BPI se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiţiei.”

XIV. Alineatul 5  al articolului 9 din O.G nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, se modifică după cum urmează: “ Certificatul de cazier fiscal se emite în scris, pe suport hârtie sau în formă electronică, fără perceperea de taxe.”

Amintim de asemenea că, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi (respectiv 01 februarie 2017 ), Guvernul va modifica în mod corespunzător, prin hotărâre, actele normative de punere în aplicare a dispoziţiilor cuprinse în prezenta lege.

Pentru mai multe detalii, așteptăm să ne scrieți la adresa: [email protected], urmând a vă răspunde în cel mai scurt timp !

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020